ในการสร้างห้องประชุมเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ นอกเหนือจากการออกแบบความสวยงามและการใช้งานแล้ว โสตทัศนูปกรณ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้การใช้งานห้องประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  โสตทัศนูปกรณ์คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อ “หอประชุม” โสตทัศนูปกรณ์ คือ อุปกรณ์ในระบบโสตทัศน์ โดยระบบโสตทัศน์เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเสียงและภาพ ซึ่งโสตทัศน์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหอประชุม เนื่องจากการประชุมเป็นกิจกรรมที่สื่อสารด้วยเสียงกับภาพเป็นหลัก ดังนั้นความชัดเจนของสารที่สื่อจึงเป็นหัวใจหลักที่ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ หอประชุม ต้องมีโสตทัศนูปกรณ์อะไรบ้าง โสตทัศนูปกรณ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้เกิดหอประชุม นอกเหนือจากที่นั่ง, โต๊ะและไฟ ระบบโสตทัศน์นี้แหละคือระบบปฏิบัติการณ์ภายในห้องประชุม โดยโสตทัศนูปกรณ์สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการสื่อสารดังนี้ ระบบเสียง  ระบบเสียงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหอประชุม เนื่องจากในการประชุมนั้นใช้เสียงในการสื่อสารเป็นหลัก ดังนั้นความสำคัญและประสิทธิภาพของระบบเสียงจึงพิจารณาจากความชัดเจนในการสื่อสารทั้งการพูดและการได้ยิน สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบเสียงที่สำคัญต่อหอประชุมมีดังนี้ 1. ไมโครโฟน ไมโครโฟนเป็นต้นกำเนิดเสียง โดยไมโครโฟนที่ใช้สำหรับการประชุมมักพบในรูปแบบของไมโครโฟนชุดประชุม หรือไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ มีการวางระบบเสียงเชื่อมต่อกันระหว่างไมโครโฟนประธานกับผู้เข้าร่วมประชุม  นอกเหนือจากไมโครโฟนชุดประชุมแล้ว อีกหนึ่งไมโครโฟนที่พบได้คือ ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless) โดยไมโครโฟนประเภทนี้มีให้เลือกใช้หลายประเภทการใช้งาน เช่น แบบมือถือ แบบหนีบปกเสื้อ แบบคาดศรีษะ ฯ 2. ลำโพง สำหรับหอประชุมไม่เพียงแค่ต้นกำเนิดเสียงจากไมโครโฟนที่สำคัญต่อระบบเสียง แต่ส่วนต่อขยายเสียงอย่างลำโพงก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะลำโพงเป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่ช่วยกระจายเสียงไปสู่ผู้เข้าร่วมประชุม หากลำโพงไม่ดีเสียงไม่ชัดเจน สารที่ส่งไปก็ลดประสิทธิภาพลง 3. Equalizer  นอกเหนือจากไมโครโฟนและลำโพงแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับระบบเสียงคือ Equalizer โดยRead More →

ไมค์ห้องประชุมถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในดำเนินการประชุม เพราะเป็นหัวใจหลักของการนำเสนอข้อมูล ทั้งการอภิปรายข้อมูลและการเสนอความคิดเห็นล้วนแล้วแต่ต้องใช้ไมโครโฟนทั้งสิ้น ดังนั้นห้องประชุมต้องเตรียมไมโครโฟนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตั้งแต่การเลือกใช้ไมโครโฟนไปจนถึงการศึกษาปัญหาของไมโครโฟนเพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ทำความเข้าใจไมค์ห้องประชุมเบื้องต้น ก่อนจะเริ่มต้นศึกษาปัญหาของไมโครโฟน เพื่อความเข้าใจหลักการทำงานของไมโครโฟน ควรทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของไมค์ห้องประชุมก่อน ทั้งลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและการรับเสียง และเมื่อเห็นภาพแล้วจะทำให้เข้าใจปัญหาง่ายมากขึ้น ประเภทของไมค์ห้องประชุม สำหรับไมโครโฟนที่นิยมใช้ในห้องประชุมนั้น เป็นประเภทตั้งโต๊ะเป็นส่วนใหญ่ ไม่นิยมใช้ไมโครโฟนแบบถือ (ยกเว้นห้องประชุมอเนกประสงค์ ที่เน้นการทำกิจกรรมเป็นหลัก) ซึ่งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนความเห็น เนื่องจากผู้พูดมีไมโครโฟนประจำตำแหน่งสามารถตอบโต้ได้ทันที ทั้งนี้ไมค์ห้องประชุมแบบตั้งโต๊ะสามารถแยกเป็นสองประเภทได้ดังนี้ 1. Gooseneck Microphone Gooseneck Microphone หรือ ไมโครโฟนก้านยาว/ไมโครโฟนคอห่าน เป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะที่มีลักษณะเฉพาะตัว ด้วยก้านจับไมโครโฟนที่ยาวและสามารถงอก้านไปยังทิศทางที่ต้องการได้ มีปุ่มเปิด-ปิดไมโครโฟนขณะพูด โดยส่วนมากจะพบไมโครโฟนก้านยาวได้ตามห้องประชุมสัมมนาและห้องประชุมผู้บริหาร เป็นต้น 2. Boundary Microphone Boundary Microphone เป็นไมโครโฟนชนิดฝังโต๊ะ ประเภทเดียวกันกับไมโครโฟน Flush Mount ที่ฝังสายสัญญาณไปใต้โต๊ะ แต่แตกต่างกันที่ไมโครโฟนประเภท Boundary หัวไมโครโฟนจะเรียบไปกับโต๊ะ ส่วน Flush Mount ยังคงมีก้านไมโครโฟนอยู่ ซึ่งการเลือกใช้ไมโครโฟนประเภทนี้จะเน้นไปที่งานดีไซน์Read More →

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet (สเปรดชีต) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้งซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจำแต่ละช่องทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล ทำให้สะดวกต่อการคำนวณและการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้สามารถสร้างกราฟได้จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ตั้งแต่ Version 2013 – Version 365 1. สามารถใช้งานได้มากถึง 174 Fomula2. มีจำนวนแถว (Row) จาก 1 ถึง 1,048,576/1 Sheet การทำงาน 3. มีจำนวนคอลัมน์ (Column) หมายถึงแถวแนวตั้ง จะเริ่มต้นจาก A-XFD ทั้งหมด 16,384 Colum4. มีความสามารถในการรวมเซลล์หลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน5. สามารถสั่งการคำนวณในหลาย Sheet งานได้6. การคำนวณสามารถใช้ชื่อเซลล์เป็นตัวแปรในการสั่งคำนวณได้ คุณสมบัติที่สำคัญในโปรแกรม Microsoft Excel (ไมโครซอฟท์เอ็กเซล) 1. ความสามารถด้านการคำนวณ MicrosoftRead More →

สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ ทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative)อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-GenerateContent:UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง โดยที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ มักนำมาใช้ดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ปัจจุบันคำว่า (Social Network) หมายถึงระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์ หรือการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการนำมาใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือการสื่อสารของหน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ มีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ที่มีรูปแบบการทำงานในลักษณะออนไลน์และสามารถที่จะใช้สร้างและเพิ่มเติมเนื้อหาได้สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของเอกชนในทุกหน่วยงาน สามารถจะนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ติดต่อสื่อสารกับสาธารณะ ซึ่งกล่าวโดยทั่วไปแล้ว สื่อสังคมออนไลน์จึงมีทั้งข้อดีและข้อด้อยRead More →

ประเทศไทยเราในอากาศใด้มีการส่งคลื่นวิทยุในอากาศในหลายความถี่ด้วยกันมีทั้งย่าน FM (Frequency Modulation ) มีคลื่นความถี่ย่านในช่วง 78.5 Mhz- 108 Mhz ย่านความถี่ VHF (Very High Frequency ) มีคลื่นย่านความถี่ในช่วง 30-300 Mhz ย่านความถี่ UHF ( Ultra high Frequency ) มีย่านความถี่อยู่ในช่วง 300 – 1 Ghz ซึ่งความถี่ที่เราใช้เปิดวิทยุฟัง FM จะอยู่ในช่วง 78.5-108 Mhz ใช้ในเครื่องเสียงบ้านรวมทั้งวิทยุรถยนต์ก็จะจูนกันอยู่ในย่านความถี่พวกนี้ส่วนในระบบโทรทัศน์ที่เราใช้กันเมื่อก่อนระบบทีวีในประเทศไทยได้ส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบอนาล๊อกโดยใช้คลื่นย่านความถี่ทั้งย่าน VHF เช่นช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ส่วนช่วงคลื่นย่าน UHF จะส่งช่อง ThaipbsRead More →

เคล็ดลับการถ่ายภาพด้วยโดรนสำหรับมือใหม่ ค้นพบมุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจและเพอร์สเปกทีฟใหม่ๆ ด้วยโดรน เรียนรู้วิธีใช้กล้องของโดรนถ่ายภาพทางอากาศที่ดึงดูดสายตาอย่างคุ้มค่าที่สุด ตั้งแต่จังหวะที่บินขึ้นฟ้าไปจนถึงตอนบินกลับลงมาสู่พื้น พลิกโฉมวงการการถ่ายภาพทางอากาศ โดรนได้พลิกโฉมการถ่ายภาพไปอย่างสิ้นเชิง คอปเตอร์สี่ใบพัดสารพัดประโยชน์ที่ขับเคลื่อนโดยโรเตอร์ของโดรนนั้นช่วยให้สามารถถ่ายภาพด้วยมุมมองและองค์ประกอบภาพที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ซึ่งเป็นการถ่ายภาพในลักษณะที่ไม่อาจทำได้หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับช่างภาพทั่วไปหากไม่ใช้โดรน แต่การเรียนรู้วิธีควบคุมโดรน การจ่ายเงินซื้อโดรน และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางกฎหมายก็ยังอาจเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวได้ สำรวจดูเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเรียนรู้ว่าคุณควรทำอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในฐานะช่างภาพโดรน มุมมองคือหัวใจสำคัญ เมื่อคุณมีข้อได้เปรียบด้านความสูง คุณจะมองเห็นภาพภูมิทัศน์ที่ต่างออกไปจากเดิมและทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากมุมสูงในแบบที่ช่างภาพไม่อาจสัมผัสได้หากไม่มีโดรน หนึ่งในเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโดรนยอดนิยมคือการถ่ายตรงลงมา ซึ่งช่างภาพ Steve Schwindt อธิบายว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ภาพถ่ายดูทรงพลังได้ “คุณจะได้เห็นภูมิประเทศตามความเป็นจริง และจะได้เห็นรูปแบบและรูปร่างที่ไม่รู้มาก่อนว่ามี” ภาพถ่ายทางอากาศเหล่านี้กลายที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากราคาของโดรนที่ค่อนข้างเอื้อมถึงได้มากกว่าเดิม ก่อนที่จะมีการใช้โดรน ทางเดียวที่ช่างภาพจะสามารถถ่ายภาพทางอากาศได้คือต้องเช่าเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง โดรนจึงเปิดโอกาสให้ช่างภาพถ่ายภาพทางอากาศได้มากขึ้นอย่างยิ่ง “ตอนนี้คุณสามารถใช้โดรนถ่ายภาพที่เคยต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์ได้ในราคา 1,200 ดอลลาร์ บวกกับค่าใบอนุญาตบินโดรนอีก 150 ดอลลาร์ โดรนช่วยให้ผู้สร้างภาพยนตร์และช่างภาพถ่ายภาพในมุมมองที่เหนือกว่าใครๆ ได้” ช่างภาพ David Green อธิบาย “คุณจะได้เห็นรูปแบบและรูปร่างที่ไม่รู้มาก่อนว่ามี” น่าตื่นใจกับรูปที่ดูเป็นธรรมชาติ ถ่ายภาพให้โดดเด่น คุณต้องมีทิศทางในการถ่ายภาพที่ชัดเจน เพื่อถ่ายภาพออกมาให้โดดเด่นต่างจากภาพที่ถ่ายด้วยโดรนจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่ง Schwindt อธิบายว่า “ภาพถ่ายจากโดรนที่ยอดเยี่ยมนั้นถ่ายโดยใช้องค์ประกอบภาพอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบที่ไม่สามารถถ่ายได้หากไม่ใช้โดรน ในขณะที่ยังยึดหลักการถ่ายภาพที่ดี” องค์ประกอบภาพที่ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วและการคำนึงถึงเรื่องแสงจะส่งผลให้ภาพดูมีอะไรให้Read More →

ทำงานในพื้นที่อับอากาศอย่างไรให้ปลอดภัย          หมายถึง สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศ ภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยซึ่งอาจเป็นที่สะสม ของสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น ถังน้ำมัน ถังหมัก ไซโล ท่อ ถัง ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา ห้องใต้ดิน ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ ด้วยเหตุนี้เราจะนำวิธี การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย มา แจ้งให้ทราบกันดังนี้ อันตรายจากการทำงานในสถานที่อับอากาศ การขาดออกซิเจน สาเหตุใหญ่ของการตายในสถานที่อับอากาศ คือ ขาดออกซิเจนในการหายใจ หมายถึง ปริมาณออกซิเจนในสถานที่อับอากาศนั้นน้อยกว่า 19.5 Vol.% หรือมากกว่า 23.5 Vol.% สาเหตุเกิดจากมีการติดไฟ หรือ การระเบิด ไฟจะใช้ออกซิเจนเพื่อการลุกไหม้ การแทนที่ออกซิเจนด้วยก๊าซอื่น เช่น มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน เป็นต้น เกิดการกัดกร่อนRead More →

งานต่างๆที่มีการแสดงนอกจากมีระบบเสียงที่ดีแล้วระบบแสงก็สำคัญไม่น้อยกันเลยเพราะแสงจะสร้างให้เวทีมีความสวยงามมีความอลังการณ์มากขี้นดังนั้นการเลือกชนิดไฟที่ใช้บนเวทีจึงมีความสำคัญมากเพราะไฟจะสร้างบรรยากาศบนเวทีให้เข้ากับงานการแสดงต่างๆได้มีอัศรถในการรับชมมากยิ่งขึ้นทำให้การแสดงต่างๆบนเวทีมีความน่าสนใจและมีความสุขในการชมและชนิดไฟที่เรานิยมใช้กันก็มีดังต่อไปนี้ 1 ไฟพาร์ Par เป็นไฟที่นิยมใช้กันมานานเนื่องจากใช้งานง่ายมีความทนทานสูงเวลาเปลี่ยนสีแค่ใช้เจลสีติดด้านหน้าไฟพาร์ก็เปลี่ยนสีได้แล้วใช่ใช้เจลสีอะไรก็ตามและผู้ใช้งานเลือกใช้งานและการออกแบบได้อิสระ ข้อดีของไฟพาร์คือ 1.1 เป็นโคมไฟที่นิมยมใช้กันมากที่สุดในงานคอนเสริตย์และงานแสดงทั่วไป 1.2 ปรับขนาดแสงด้วยการเปลี่ยนชนิดของหลอด 1.3 ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ราคาถูก 1.4 ความสว่างสูง ส่องได้ไกล 1.5 ลักษณะของแสง ขอบวงแสง SOFT EDGE อุณหภูมิสี TUNGSTEN ตัวอย่างรูปไฟพาร์ 2 ไฟฟรีสเนล FRESNEL ไฟฟรีสเนลเป็นไฟที่ใช้กันมานานมากทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไฟที่สามารถซูมแสงให้เป็นวงเล็กหรือวงไหญ่ได้และขอบแสงจะมีความฟุ้งเบลอข้อดีคือ 2.1 โคมไฟที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันใช้ในงานละครเวทีและสตูดิโอรายการทีวี 2.2 ปรับขนาดดวงแสงให้เล็กและไหญ่ได้ 2.3 ปรับลักษณะของแสงให้เป็น SOFT EDGE ได้ 2.4 ปรับอุณหภูมิสีให้เป็น TUNGSTEEN ได้ ตัวอย่างโคมไฟแบบ ฟรีสเนล 3 ไฟไซโคลรามา CYCLORRAMA ไฟไซโคลรามา CYCLORRAMA เป็นไฟที่นิยมมากในงานคอนเสริตย์ต่างๆเพราะเป็นไฟที่ให้แสงหลายสีที่มีความสวยงามทำให้เวทีมีความอลังการตื่นเต้นกับไฟชนิดนี้Read More →

สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool)เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม(Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง ซึ่งปัจจุบันเราใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น จึงต้องมีการเรียนรู้มารยาทในการสื่อสารต่อกันก่อนเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์มารยาทเน็ต (netiquette) คือ กิริยาอาการที่พึงประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มารยาทเน็ต คือ ชุดวิธีประพฤติตนที่เหมาะสมเมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ต “อย่าลืมว่าคุณกำลังติดต่อกับคนที่มีตัวตนจริง ๆ” ก่อนส่งอีเมล หรือโพสต์ข้อความอะไรบนอินเทอร์เน็ตคุณต้องถามตัวเองว่า ถ้าเจอกันต่อหน้าคุณจะพูดแบบนี้กับเขาหรือไม่ ถ้าคำตอบคือไม่ ก็จงแก้ไขข้อความนั้นแล้วอ่านใหม่อีกครั้ง ทำแบบนี้ซ้ำๆ จนรู้สึกว่าไม่ลำบากใจที่จะพูดแบบนี้กับใครแล้วจึงค่อยส่ง “การสื่อสารออนไลน์ให้ยึดมาตรฐานความประพฤติเดียวกับการสื่อสารในชีวิตจริง” ในชีวิตจริง คนส่วนใหญ่มักจะเคารพกฎหมาย เพราะกลัวโดนจับ แต่ในโลกอินเทอร์เน็ต โอกาสถูกจับมีน้อย ก็เลยปฏิบัติต่อกันโดยมีมาตรฐานทางศีลธรรมต่ำกว่าในโลกจริง ถ้าอยากทำอะไรผิดกฎหมายในไซเบอร์สเปซ สิ่งที่คุณกำลังจะทำนั้นก็น่าจะผิดด้วย “รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในไซเบอร์สเปซ” การกระทำอะไรก็ตามอาจเป็นเรื่องยอมรับได้ในที่แห่งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นที่แห่งอื่นๆ อาจจะไม่ใช่ลองใช้เวลาสักพักสังเกตการณ์ก่อนว่า ที่นั่นเขาคุยอะไรกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างไร หรือเข้าไปอ่านข้อความเก่าๆ จากนั้นค่อยเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขา “เคารพเวลาและการใช้แบนด์วิธ” ปัจจุบันดูเหมือนคนจะมีเวลาน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมามากนัก เมื่อคุณส่งอีเมลหรือโพสต์ข้อความลงเน็ต รู้ไว้ว่าคุณกำลังทำให้คนอื่นเสียเวลามาอ่าน ดังนั้นเป็นความรับผิดชอบที่คุณควรแน่ใจก่อนส่ง ว่าข้อความหรืออีเมลนั้นไม่ทำให้ผู้รับเสียเวลา“สำหรับกระดานสนทนา” ผู้ที่เข้ามาอ่านกระดานแบบนี้ส่วนใหญ่นั่งแช่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปอยู่แล้วRead More →

Advanced Photography for Advertising สรุปเนื้อหาบางส่วน จากรายวิชา : THAI MOOC : Enroll in KMUTTOO9 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ ผู้สอน LECTURER การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต THAI MOOC ผลิตโดย คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา กระบวนการคิดและกระบวนการทำงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา และเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า รวมทั้ง การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพถ่ายโฆษณาและประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่ายสำหรับใช้ในงานโฆษณา เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน การขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Thailand Thai Mooc การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ Thai Mooc รองรับรายวิชาที่หลากหลาย ทั้ง เศรษฐกิจ จิตวิทยาRead More →

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานช่างพื้นฐาน งานช่าง มีมาควบคู่กับมนุษย์ตั้งแต่ในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ในยุคหิน ยุคโลหะ จนกระทั่งในยุคปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในด้านการดำรงชีวิตและความสะดวก  สบาย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ กลายเป็นอาชีพในสาขาต่าง ๆ           งานช่างจึงมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่  การมีความรู้ความเข้าใจในงานช่างตลอดจนการมีทักษะงานช่าง  สามารถปฏิบัติตามทักษะกระบวนการทางช่างอย่างถูกต้อง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี  ทั้งในเรื่องการเลือกและการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน งานพื้นฐานช่างไฟฟ้า ชนิดของไฟฟ้า ไฟฟ้า สามารถเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดหลาย ๆ แบบ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้ ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current หรือ D.C .) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวกัน โดยตลอดระยะทางที่วงจรกระแสไฟฟ้าปิด เช่น ถ่านไฟฉาย ไดนาโม เป็นต้น ไฟฟ้ากระแสสสลับ (Alternating current หรือ A.C.) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลวนเวียนกลับไปกลับมา ทั้งขนาดของกระแสไฟฟ้าRead More →

ตั้งแต่ปี 2002 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง AM แบบโซลิดสเตตถูกนำเข้ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง ด้วยโซลูชั่นวิทยุ AM แบบเบ็ดเสร็จที่สมบูรณ์ ทดแทนเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง AM แบบเดิมที่เป็นเครื่องส่งแบบหลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการออกอากาศ มีขนาดกระทัดรัดและลดต้นทุนในการสร้างสถานีกระจายเสียง AM ใหม่หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยที่ยังสามารถรักษาขนาดกำลังส่งเทียบเท่ากับเครื่องส่งแบบหลอด และคุณภาพเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง องค์ประกอบในการออกอากาศของเครื่องส่งวิทยุ AM จะประกอบไปด้วย ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง(สตูดิโอ) เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบกันในกระบวนการทางเสียงและแหล่งกำเนิดเสียงพิเศษอื่นๆประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญๆ คือ บรอดคาสต์คอนโซล(Broadcast Console)เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำเอาสัญญาณต่างๆที่ส่งเข้ามาเพื่อทำการขยายสัญญาณและปรับแต่งความสมดุล(Balance) ผสมสัญญาณเสียง (Mix) และจัดระบบเสียงเพื่อทำการส่งสัญญาณออกอากาศ, เครื่องช่วยเสียง (Signal Processors), ไมโครโฟน (Microphone) และคอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาทำงานร่วมกับอุปกรณ์ระบบเสียง อื่นๆ ทดแทนการใช้งาน เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (Compact Disc)และคาสเซ็ทเทปเรคคอร์ดเดอร์ (Cassette Tape Recorder) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเล่นบันทึกและตัดต่อเสียง ตลอดจน เพื่อการใช้งานเสียงซาวเอฟเฟ็ค(Sound Effect)ต่างๆของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AMRead More →

ความหมายของระบบ ระบบ หมายถึง ผลรวมขององค์ประกอบย่อยต่าง ๆ โดยที่องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบทำงานเป็นอิสระจากกัน แต่มีปฏิสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องต่อกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ความสำคัญของระบบ 1. การทำงานอย่างเป็นระบบเป็นการจัดสิ่งต่าง ๆ ในการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผนเพื่อป้องกันความสับสน อาจมีการออกกฎระเบียบในการทำงานเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ในระบบนั้น 2. การจัดระบบเอื้อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 3. ระบบจะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณ 4. การทำงานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลักษณะของระบบ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การทำงานอย่างมีระบบช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ และหากจะระบุถึงคุณลักษณะของระบบ อาจกล่าวได้ว่าระบบมีคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1. มีส่วนประกอบหรือระบบย่อย 2. ส่วนประกอบมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน 3. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบหนึ่งขึ้นก็จะเกิดผลกระทบทั้งระบบ 4. ส่วนประกอบแต่ละส่วนมีจุดประสงค์ร่วมกัน 5. ระบบจะมีความซับซ้อน 6. แต่ละระบบจะมีระบบที่ใหญ่กว่า 7. ระบบจะทำการปรับตัวเอง โดยอาศัยผลสะท้อนกลับ 8. ทุกระบบจะมีกระบวนการเป็นของตนเอง Visits:Read More →

เมื่อคิดจะเป็นนักเล่า เอาให้มันดีมั้ย มาทดลองจัดกันซักเรื่องก่อนนะ ระลอกคลื่นยามค่ำคืน เขียนโดย คิซาระ อิซึมิ     ผู้แปล ฤทัยวรรณ เกษสกุล สำนักพิมพ์ Bibli จำนวนหน้า 256 หน้า หลังการตายของนาสึมิ หญิงวัย 40 ต้นๆ ผู้ที่มีบริบททางสังคมเป็นทั้งภรรยา พี่สาว น้องสาว หลานสาวของคนในครอบครัว เป็นเพื่อนร่วมงานของพนักงานในออฟฟิศ อีกทั้งเป็นเพื่อนสนิทของใครบางคน ไปจนถึงการมีสถานะเป็นคนรักเก่าของความสัมพันธ์ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง หรือแม้แต่เป็นเพียงคนที่บังเอิญเดินสวนกันเท่านั้นเอง… “เมื่อพบเจอกันแล้วก็ต้องเอ่ยคำลา มันเป็นมารยาททางสังคมของโลกใบนี้” ทุกคนในชีวิตนาสึมิรู้สึกอย่างไรหลังเธอจากไปตลอดกาล? หนังสือบอกเล่าให้เรารู้หลังจากนั้น… “ระลอกคลื่นยามค่ำคืน” ผลงานเรื่องที่ 2 ของคิซาระ อิซึมิ ที่ได้อ่านต่อจาก ‘ขนมปังของพรุ่งนี้แกงกะหรี่เมื่อวันวาน’ เล่มนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของความสูญเสีย   แน่นอนว่าทุกการจากลานำมาสู่ความแตกสลายของผู้ที่ยังมีลมหายใจ และยังคงต้องก้าวต่อไปตามเส้นจังหวะของชีวิต จนกว่าวันสุดท้ายของตัวเองจะมาถึง ‘ระลอกคลื่นยามค่ำคืน’ เล่าถึงความสูญเสียที่ “กำลังเกิดขึ้น” ซึ่งเราไม่ทันได้เตรียมใจรับมือ ด้วยเนื้อหา 2-3 บทแรกบอกถึงเหตุการณ์ แต่ละฉากชัดจนสามารถสัมผัสความรู้สึกRead More →

แผนพัฒนารายบุคคล

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) หมายถึง การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลสามารถใช้เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุถึงเป้าหมายของตนที่เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการ หรือเป้าหมายในระดับหน่วยงานและองค์การ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP ปรับปรุงผลงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในงานอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนในการทำงานที่สูงขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ IDP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก หรือเรียกว่า 5A คือ Assess ประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ Acquire ค้นหา เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม Approach กำหนดแผนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ Apply นำไปปฏิบัติจริง Align ทวนสอบความสอดคล้อง ขั้นตอนที่ 1  Assess หรือ การประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ ประกอบด้วยการประเมินมาตรฐานสมรรถนะร่วมกัน 2 ส่วน คือ หัวหน้างานประเมิน ซึ่งจะประเมินความรู้Read More →

จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ThaiMOOC รายวิชา SU-MOOC: SU007 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม เป็นทักษะเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล วงจรกลยุทธ์การจัดการ และเครื่องมือเชิงเทคนิค สำหรับจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ จากหลายๆ หอจดหมายเหตุของต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ชุดเมทาเดทาที่เป็นมาตรฐานนระบบ ISAD การจัดระบบและการอธิบายเอกสารจะเริ่มจากชุดเอกสารที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ระดับ collection ช่วงช้ันเพิ่มเติมที่ตามมาคือ series, sub-series, file, sub-file, item ตามลำดับ แต่ละช่วงชั้นต้องให้คำอธิบายเอกสาร มาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ ได้แก่ 1. ดับลินคอร์ (Dublin Core) เป็นแบบแผนของเมทาดาตาที่อธิบายเนื้อหาและบริบทของงานดิจิทัล เช่น วีดีทัศน์ เสียง ภาพ ข้อควำม สื่อผสม หรือเว็บเพจเป็นต้น ปัจจุบันของดับลินคอร์อยู่บนพื้นฐานของ XML และ Resource Description FrameworkRead More →