เนื่องด้วยการการตรวจนับพัสดุประจำปีนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ข้อ 213 และ 214 นั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ 2535 จึงกำหนดแนวปฎิบัติการตรวจนับพัสดุประจำปี ซึ่งกำหนดให้เริ่มปฎิบัติงานภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับพัสดุประจำปีของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหากพบว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือพัสดุใดไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไปแล้ว ให้รายงานผลการตรวจไปยังส่วนพัสดุ เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปี มีปัญหาดังนี้ 1.พัสดุที่ได้จำหน่ายออกไปแล้วแต่ยังพบว่ามีรายการอยู่ในทะเบียน 2.ทรัพย์สินที่มีการโอนย้ายมีสถานะที่ตั้งไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง 3.แต่ละฝ่ายไม่มีข้อมูลการจำหน่ายออกครุภัณฑ์ในแต่ละปี ทั้งนี้แบบปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานโอนย้ายพัสดุจึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการพัสดุภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพัสดุที่จำหน่ายออก หรือโอนย้ายที่ตั้งของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้มีความถูกต้องสามารถให้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปี ของหน่วยงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วนมีสถานะตรงตามทะเบียนทรัพย์สินที่ครอบครองจริงทุกรายการ      2. เพื่อตรวจสอบพัสดุในความครอบครองหรือดูแล ว่ามีพัสดุอยู่ตรงกับทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานหรือไม่ 3. เพื่อตรวจสอบว่ามีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไปเพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไปแล้ว                4. เพื่อให้ผู้ปฎิบัตงานใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานในทิศทางเดียวกันRead More →

Advanced Photography for Advertising สรุปเนื้อหาบางส่วน จากรายวิชา : THAI MOOC : Enroll in KMUTTOO9 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ ผู้สอน LECTURER การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต THAI MOOC ผลิตโดย คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา กระบวนการคิดและกระบวนการทำงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา และเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า รวมทั้ง การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพถ่ายโฆษณาและประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่ายสำหรับใช้ในงานโฆษณา เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน การขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Thailand Thai Mooc การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ Thai Mooc รองรับรายวิชาที่หลากหลาย ทั้ง เศรษฐกิจ จิตวิทยาRead More →