Disneyland ทำอะไร ทำไมใครๆ ก็หลงรัก

แอดป้าเล็ก กับ นายปาล์ม หน้าปากซอย พามาพบกับเล่มนี้ค่ะ Disneyland ทำอะไร ทำไมใครๆ ก็หลงรัก  ทุกคนเป็นสาวก Disney กันหรือเปล่า น๊า เขียนโดย ซากุราอิ เอริโกะ    ผู้แปล ภัทรวรรณ ศรประพันธ์     สำนักพิมพ์

Read more

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย จะมีอยู่ในแต่ละบุคคลมากหรือน้อยแตกต่างกัน ออกไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ คือ © เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ ไม่ชอบตามแบบใคร ไม่คล้อยตามความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายๆ กล้าคิด กล้า แสดงออก ชอบแสดงความเห็น ชอบคลุกคลีในสังคม ถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง © วางแผนอนาคตไปข้างหน้า

Read more

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด © การรับฟังผู้อื่น และ การจูงใจผู้อื่น     ฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากสิ่งที่ได้ยินเป็นการรับรู้ทางหู การฟังที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องใช้ความตั้งใจมีสติรู้ตัว ขณะที่ฟังฉันรู้สึกอย่างไร คิดอะไร คาดหวังอะไร ต้องการอะไร และฟังโดยไม่ตัดสินจากประสบการณ์ตนเอง หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสาร

Read more

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา

หลักการสื่อสาร อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุด คือ กระบวนการสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งจะประกอบด้วยสารที่ผู้ส่งสารใส่รหัสสารและส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางมายังผู้รับสาร ซึ่งผู้รับสารจะถอดรหัสที่แหล่งสารส่งมาอีกที การจะเข้าใจรับรู้ร่วมกันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ส่งสารและผู้รับสาร กระบวนการสื่อสารมิใช่กระบวนการที่หยุดนิ่ง แต่เป็นกระบวนการพลวัตโดยที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องผลัดเปลี่ยนบทบาทกันไป วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการสื่อสาร โดยเราต้องใช้ไหวพริบ มีความพยายามตั้งใจจริงและอาจอาศัยบุคคลอื่นให้ช่วยวิเคราะห์แนะนํา การแก้ไขอุปสรรคจึงจะ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 1) ผู้ส่งสาร คือ

Read more

ทำ Podcast ให้สนุก

เมื่อคิดจะเป็นนักเล่า เอาให้มันดีมั้ย มาทดลองจัดกันซักเรื่องก่อนนะ ระลอกคลื่นยามค่ำคืน เขียนโดย คิซาระ อิซึมิ     ผู้แปล ฤทัยวรรณ เกษสกุล สำนักพิมพ์ Bibli จำนวนหน้า 256 หน้า หลังการตายของนาสึมิ หญิงวัย 40 ต้นๆ ผู้ที่มีบริบททางสังคมเป็นทั้งภรรยา

Read more