ไลน์ แอดมิน (LINE Admin) หรือ LINE Official Account Administrator เป็นผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในระบบ LINE Official Account ตั้งแต่การสร้างบัญชี LINE Official Account ลงข้อมูล ตั้งค่าระบบต่างๆ ตอบแชทลูกค้า ส่งข้อความ Broadcast ชำระเงิน ฯลฯ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบ หรือ ไลน์ แอดมิน (LINE Admin) เพื่อคอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ได้ ตามขั้นตอน ดังนี้       1. เข้าไป “manager.line.biz” (LINE Official Account Manager)      2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE”      3. คลิกที่Read More →

การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการเรียนการสอนจะประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความสำเร็จในการเรียนการสอนตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนั้น เมื่อมีการออกแบบระบบการเรียนการสอน ผู้ออกแบบจะต้องดำเนินงานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ในการออกแบบ โดยหลักการพื้นฐานในการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional Systems Design (ISD) model/framework) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ADDIE Model หรือแบบจำลอง ADDIE ที่มีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)  การวิเคราะห์ (A: Analysis) การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน ผู้ออกแบบจะต้องกำหนดความจำเป็นในการเรียน ทำการวิเคราะห์เนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอน คุณลักษณะของผู้เรียน และวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเพื่อรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตของบทเรียน ขั้นการวิเคราะห์ การออกแบบ (D: Design) การออกแบบในระบบการเรียนการสอนจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากขั้นกระบวนการวิเคราะห์Read More →

การเพิ่มเสียงลงใน Slide กระบวนการในการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย storyline3 มาหลายอย่างแล้วแต่สื่อเรายังขาดความน่าสนใจอยู่อย่างนึงนั้นคือยังไม่มีเสียงวิธีการใส่เสียงใน storyline3เราต้องรู้ก่อนว่าในสื่อมัลติมีเดีย จะมีเสียงอยู่ 3 ประเภทหลักๆคือเสียง blackgroud musicคือเสียงที่เล่นอยู่บนพื้นหลังเช่นอนิเมชั่นก็วิ่งไปสื่อของเราก็วิ่งไป และมีเสียงดนตรีคลออยู่ด้านหลัง2 คือเสียงบรรยาย เสียงพากย์เสียงพูดตามข้อความที่ปรากฏอยู่บนจอภาพและสุดท้ายก็คือเสียง soundtrackเสียงที่จะดังขึ้นตอนเรากดปุ่ม กดปุ่ม Ok กดปุ่ม Next หรือปุ่มใดๆก็แล้วแต่   วิธีใส่เสียงbackground music ซึ่งเราจะให้เสียง background music เป็นเพลงที่คลอไป ตอนที่มีอนิเมชั่นของหน้า title screen วิ่งเข้ามาวิธีการใส่ก็ง่ายมาก ขั้นตอนการใส่เสียง background music  กดที่ insert เลือก audio จากนั้นเลือก audio from fileเราสามารถเลือกเสียงที่เราเตรียมเอาไว้ได้            โดยเสียงที่ storyline รองรับก็จะเป็นไฟล์เสียงหลายๆแบบ แต่ที่นิยมคือMP3 และ wav ไฟล์ กดRead More →

การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้าเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน การสร้างนิสัยอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงาน เครื่องมือช่างทั่วไป เครื่องมือวัดและหน่วยวัดทางไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบไฟฟ้ากาลังแรงดันต่ำ ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องต้น การอ่านแบบและเขียนแบบงานไฟฟ้าเบื้องต้น และเรื่องวงจรไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่างทุกคนจะต้องตระหนัก และให้ความสาคัญเป็นลำดับแรกก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 1.1ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกัน  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหน้าอย่างไม่คาดหมาย และเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานทำให้ทรัพย์สินเสียหาย บุคคลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียอย่างมากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดได้จากสาเหตุหลายประการแต่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ 1. มนุษย์เป็นผู้กระทำเช่นฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับใช้เครื่องมือผิดประเภทไม่มีความรู้และทักษะ 2 . เครื่องมือ เครื่องจักร การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน 3. สภาพแวดล้อม หมายถึงการปฏิบัติงานในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือสถานที่คับแคบ 1.2 การป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 1. รองเท้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานต้องสวมให้ถูกประเภท เช่น งานที่มีเศษโลหะ หรือเศษวัสดุตกอยู่บนพื้น ขณะปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าพื้นแข็งเท่านั้น 2. สวมแว่นตานิรภัยการปฏิบัติงานที่มีเศษโลหะ เช่น งานสกัด งานเจาะ จะต้องสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งRead More →

ความหมายของระบบ ระบบ หมายถึง ผลรวมขององค์ประกอบย่อยต่าง ๆ โดยที่องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบทำงานเป็นอิสระจากกัน แต่มีปฏิสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องต่อกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ความสำคัญของระบบ 1. การทำงานอย่างเป็นระบบเป็นการจัดสิ่งต่าง ๆ ในการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผนเพื่อป้องกันความสับสน อาจมีการออกกฎระเบียบในการทำงานเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ในระบบนั้น 2. การจัดระบบเอื้อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 3. ระบบจะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณ 4. การทำงานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลักษณะของระบบ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การทำงานอย่างมีระบบช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ และหากจะระบุถึงคุณลักษณะของระบบ อาจกล่าวได้ว่าระบบมีคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1. มีส่วนประกอบหรือระบบย่อย 2. ส่วนประกอบมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน 3. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบหนึ่งขึ้นก็จะเกิดผลกระทบทั้งระบบ 4. ส่วนประกอบแต่ละส่วนมีจุดประสงค์ร่วมกัน 5. ระบบจะมีความซับซ้อน 6. แต่ละระบบจะมีระบบที่ใหญ่กว่า 7. ระบบจะทำการปรับตัวเอง โดยอาศัยผลสะท้อนกลับ 8. ทุกระบบจะมีกระบวนการเป็นของตนเอง Visits:Read More →