Microsoft Word : รวมคีย์ลัดง่าย ๆ สายพิมพ์งาน

คำสั่งพิมพ์ลัด ทางเลือกหรือตัวช่วยในการทำงานให้สะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องยกมือจากแป้นพิมพ์ไปจับเมาส์ หรือพิมพ์งานโดยไม่มีเมาส์นั่นเอง

อ่านต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life

จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ThaiMOOC รายวิชา CPRU: CPRU001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life สรุปได้ดังนี้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต คือเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ สังคม สิ่งแวดล้อมไปจนถึงด้านการศึกษา และในขณะที่สังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำสมัยมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ…

อ่านต่อ
Categories ThaiMOOC

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality

          การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR คือ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Virtual World) เพิ่มเข้าไปในโลกจริง (Physical World) เพื่อทำให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ช่วยลดรอยต่อของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน โดยการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติในหน้าจอ มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ควบคุม (Keep Control) ด้วยตนเอง          …

อ่านต่อ

Google Calendar สร้างการนัดหมาย อย่างมืออาชีพ

Google Calendar บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่ง Google Calendar มีข้อดีกว่าโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ Google Calendar เป็นบริการออนไลน์และให้บริการฟรี ซึ่งต่างกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมมาใช้…

อ่านต่อ

เทคนิคการจัดการความเครียด

บทเรียน Thaimooc เรื่องเทคนิคการจัดการความเครียด คิดว่าเรื่องความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน บางคนเครียดโดยไม่รู้ตัว รู้อีกทีคือมีอาการปวดหัว ปวดตาแล้ว ด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน ความเครียดอยู่กับตัวเราได้ตลอดเวลา จึงคิดว่า เมื่อเราหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้ ก็เรียนรู้ที่แก้ไข ต้องรู้ระดับความเครียด ต้องจัดการกับความเครียดอย่างถูกต้องให้ได้ ในบทเรียนนี้ แนะนำวิธีจัดการความเครียดได้อย่างละเอียดกว่าเนื้อหาที่ได้ลงใน Blog ถ้าหากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถดูได้จากลิงก์หลังเนื้อหา Blog นี้ ความเครียด เป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง…

อ่านต่อ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ด้วยตัวผู้เรียนมีความไฝ่รู้เรื่องสุขภาพ ใส่ใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว จึงมีความสนใจบทเรียนอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อดูแลตัวเองในอนาคต และดูแลคนใกล้ชิดในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุให้ดูแล และถึงแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุ การใส่ใจในอาหารการกิน จะช่วยเรื่องการป้องกันการเกิดโรคในวันข้างหน้าได้ ปัจจุบัน ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่ามีหลายคน มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล สิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ คืออาหาร ผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป เช่น อาหารทอด ขนมหวาน ผลไม้ที่มีรสหวาน ผู้สูงอายุมักไม่ค่อยรับประทานอาหาร เลือกทานแต่ของที่เคี้ยวง่าย…

อ่านต่อ

Communication and Collaboration : เชื่อมโยงด้วยการสื่อสาร ประสานงานขับเคลื่อนองค์กร

Wilbur Schramm ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

อ่านต่อ

การใช้ Google Tool เพื่อการพัฒนางาน

Google Tool เป็นเครื่องมือของ Google Application สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายด้าน จึงอยากเรียนรู้ เพื่อจะได้นำมาในการพัฒนางาน เพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งาน Google Application นอกเหนือจากการบริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines ของ Google แล้วนั้น ยังมีบริการเพื่อการทำางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ Gmail, Google Calendar, Google…

อ่านต่อ
Categories 5ส ThaiMOOC

พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังานไฟฟ้า สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป หรือเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ น้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้ว สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกและไม่หมดไป เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล…

อ่านต่อ

Leadership and Responsibility ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ หรือบารมีในการกำหนดหรือชักจูงให้กลุ่มสมาชิกทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่าง ๆ เช่น กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย

อ่านต่อ

Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21

การคิดเชิงวิพากษ์ คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุมีผล มีวิจารณญาณในการคิดเรื่องต่าง ๆ เข้าใจในเหตุและผลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้

อ่านต่อ

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบ ทำให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์ในปัญหาที่เกิดขึ้น รู้อย่างละเอียด ถี่ถ้วน จับจุดปัญหาได้ถูก เรียงลำดับวิธีการแก้ไขปัญหา มีการคิดวิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียด รอบด้าน มองวิธีการแก้ปัญหาได้รอบมุม หลากหลายมุมมอง และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

Cloud Technology Tools

หากพูดถึงคำว่า Cloud ซึ่งก็หมายถึง "ก้อนเมฆ" มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอินเทอร์เน็ต ในความหมายของเทคโนโลยีคลาวด์นั้นก็เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลซอฟต์แวร์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน

อ่านต่อ

การประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites

การสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites สามารถเข้าไปที่ sites.google.com ได้โดยตรงเราสามารถที่จะเข้าไปสร้าง Web Site ด้วย Google Sites ผ่านตัว Google Drive ปัจจุบันตอนนี้ Google Sites ก็ได้ออกเวอร์ชันใหม่ให้เราสามารถที่จะสร้าง Web Site ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้น โดยใช้วิธีการ Drag and…

อ่านต่อ