Google Tool เป็นเครื่องมือของ Google Application สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายด้าน จึงอยากเรียนรู้ เพื่อจะได้นำมาในการพัฒนางาน เพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งาน Google Application นอกเหนือจากการบริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines ของ Google แล้วนั้น ยังมีบริการเพื่อการทำางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ Gmail, Google Calendar, Google Hangouts, Google Drive, Google Doc, Google Site, Google Maps, Google Translate และบริการอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้บริการต่างๆ ของ Google นั้น ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกัน แบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้และสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์ พกพาได้หลากหลายซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา การเริ่มต้นเข้าใช้งานของ Google โดยการสมัคร AccountRead More →