ลบต้นฉบับออกจากคลัง Turnitin

ปัญหา self plagiarism เกิดจากการตั้งค่าเก็บเป็นต้นฉบับ การลบชิ้นงานออกจากคลังต้นฉบับของโปรแกรม Turnitin สามารถลบได้โดยผ่านชิ้นงานที่ส่งตรวจในห้องของ Instructor

อ่านต่อ