ITA ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ปีงบประมาณ 2565

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)    ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (85 คะแนนขึ้นไป) โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจาก 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
 2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT
 3. การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมฯ (ITAS)

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้จัดทำข้อมูลตามข้อ (3) ในบางหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เข้ามาตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

O8 : (Q & A) หรือช่องทางที่บุคคลภายนอกจะสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีช่องทางสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุดโดยผู้ใช้สามารถใช้กล่องข้อความในเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยจะมี chat box : Ask librarian

O9 (Social Network) : แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายทางสังคมของหน่วยงานไปยัง Walailak University Library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

O13 (คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน) : แสดงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ๆ หน่วยงานใช้ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

O14 (คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ) : แสดงคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงาน

ข้อมูลฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. การยืม-คืนสารสนเทศ
 2. การยืมต่อสารสนเทศ
 3. การยืมระหว่างห้องสมุด
 4. การยืมกรณีพิเศษ
 5. การรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
 6. การช่วยค้นหาหนังสือที่ต้องการ
 7. การค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม
 8. การชำระค่าปรับ
 9. บริการรับ-ส่งหนังสือ
 10. บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือและทำรายงาน
 11. บริการห้องระเบียงบรรณ
 12. บริการห้องบรรณปัญญา
 13. บริการห้อง Mini Theater
 14. บริการห้อง Projection
 15. บริการห้องสื่อการเรียนรู้
 16. บริการร้านกาแฟ Terrace
 17. แนะนำการสืบค้นหนังสือ (OPAC)
 18. แนะนำการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 19. แนะนำการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 20. การติดตั้งโปรแกรม EndNote
 21. การเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอก (VPN)
 22. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
 23. อบรมทักษะการเรียนรู้
 24. บริการพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
 25. บริการตู้ฝากสัมภาระ (Locker)
 26. บริการปลั๊กไฟต่อพ่วง
 27. บริการชุดนั่งอ่าน (โต๊ะญี่ปุ่น)
 28. บริการรถเข็นหนังสือ
 29. บริการห้องละหมาด
 30. บริการสมาชิกสมทบ

ข้อมูลฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. บริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน
 2. บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์
 3. บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 4. บริการออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ
 5. บริการสนับสนุนผลิตบทเรียนออนไลน์และพัฒนาระบบห้องสมุด

O15 (ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ) : แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของปี 2565

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. สถิติการให้บริการของห้องสมุด
 2. สถิติการให้บริการผลิตสื่อ และให้บริโสตทัศนูปกรณ์

O16 (รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ) : รายงานของปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

O17 : E-Service หรือช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้ขอรับบริการ และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. การบริการสืบค้นหนังสือ
 2. ระบบส่งผลิตเอกสาร
 3. ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อย (ผ่านระบบ WU APP)
 4. ระบบตรวจสอบสถานะการยืมคืนด้วยตนเอง
 5. ระบบให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (สำหรับเครือข่ายภายในเท่านั้น)
 6. ระบบ WU e-Learning

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. มีช่องทาง “Contact Executive” ให้สามารถเสนอแนะ/ปัญหาจากผู้ใช้บริการได้ โดยจะส่งคำถามทั้งหมดไปที่ผู้อำนวยการโดยตรง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
Contact Executive-1