ITA ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ปีงบประมาณ 2564

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)    ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (85 คะแนนขึ้นไป) โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจาก 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
 2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT
 3. การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมฯ (ITAS)
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้จัดทำข้อมูลตามข้อ (3) ในบางหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เข้ามาตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

O8 : (Q & A) หรือช่องทางที่บุคคลภายนอกจะสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีช่องทางสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุดโดยผู้ใช้สามารถใช้กล่องข้อความในเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยจะมี chat box : Ask librarian
ita-chat

O9 (Social Network) : แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายทางสังคมของหน่วยงานไปยัง Walailak University Library ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
ita-fbpage
O14 (คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ) : แสดงคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว
 1. แนวปฏิบัติการยืมระหว่างห้องสมุด
 2. ขั้นตอนการใช้งานเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)
 3. ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง Self Check Kiosk for Borrow (การยืม)
 4. ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง Self Check Kiosk for Return (การคืน)
 5. บริการจ่ายค่าปรับออนไลน์
O15 (ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ) : แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 2564
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว
 1. สถิติการให้บริการของห้องสมุด
 2. สถิติการให้บริการผลิตสื่อ และให้บริโสตทัศนูปกรณ์
O16 (รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ) : รายงานของปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว
 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

O17 : E-Service หรือช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้ขอรับบริการ และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว

 1. ระบบส่งผลิตเอกสาร
 2. ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อย (สำหรับเครือข่ายภายในเท่านั้น)
 3. ระบบตรวจสอบสถานะการยืมคืนด้วยตนเอง
 4. ระบบให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (สำหรับเครือข่ายภายในเท่านั้น)
 5. ระบบ WU e-Learning
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้ว
 1. มีช่องทาง “สายตรงผู้บริหาร” ให้สามารถเสนอแนะ/ปัญหาจากผู้ใช้บริการได้ โดยจะส่งคำถามทั้งหมดไปที่ผู้อำนวยการโดยตรง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ita-hotline
ita-hotline-1