Library Payment

E-PAYMENT บริการจ่ายค่าปรับออนไลน์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษารับบริการจ่ายค่าปรับห้องสมุด แบบออนไลน์ ผ่าน MOBILE BANKING APPLICATION ของธนาคารต่างๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายการค่าปรับ :

1.1 LOGIN WEB : OPAC.WU.AC.TH
1.2 FACEBOOKE : WALAILAK UNIVERSITY LIBRARY
1.3 TEL.0 7567 3344

2. สแกน QR CODE หรือ ใส่เลขบัญชี 828 0 95401 5
3. ส่งสลิปหลักฐานการชำระค่าปรับที่ FACEBOOKE : WALAILAK UNIVERSITY LIBRARY