ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนฯ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนฯ

        เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่มีความต้องการทำวิทยฐานะ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน

        โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและประสบความสำเร็จแล้ว มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์เทคนิควิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมจะเป็นการตอบข้อซักถาม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับ ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน จากหลากหลายตำแหน่ง ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบฯ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จากทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้