กิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอยเองที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอยเองที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

        ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัด “กิจกรรม ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม-ประเพณีไทย ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีไทย ส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาล วันลอยกระทง ประจำปี 2566 ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และสร้างความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการต่อการเข้าใช้ห้องสมุด รูปแบบการจัดเป็นเวิร์กชอป Workshop การประดิษฐ์กระทง ให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากรประดิษฐ์กระทงของตนเองและลอยในสระน้ำจำลองที่จัดตกแต่งสระน้ำลอยกระทง หน้าห้องสื่อการเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 พร้อมทั้งจัดมุม DIY ให้ผู้ใช้บริการร่วมกันประดิษฐ์กระทงด้วยกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ เขียนความในใจอธิษฐานส่งไปในกระทงประดิษฐ์

        ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง 174 คน ประเมินความพึงพอใจร่วมกิจกรรมค่าเฉลีย 4.87 ร้อยละความพึงพอใจ 97.40 % กิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นอย่างมาก และบรรลุวัตถุประสงค์สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ส่งเสริมการเข้าใช้บริการและให้นักศึกษา-บุคคลทั่วไปมีความประทับใจต่อกิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีส่วนรวมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป และปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์