ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดอบรมการจัดทำรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงานด้วย Microsoft word แบบมีสารบัญอัตโนมัติให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดอบรมการจัดทำรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงานด้วย Microsoft word แบบมีสารบัญอัตโนมัติให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

        เมื่อพุธวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยคณะทำงานส่งเสริมการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมหลักสูตรการจัดทำรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงานด้วย Microsoft word แบบมีสารบัญอัตโนมัติ เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2567 ในเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ชั้น 1) อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

        การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่ต้องการผลิตคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ใช้เพื่อขอวิทยฐานะ มีเทมเพลตที่ง่ายและถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน สามารถช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการตั้งค่าต่างๆ โดยมีคุณชัชวาล นาคพันธุ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และคุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันทำหน้าที่วิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 43 คน และคาดว่าจะมีการจัดหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ 2567