ปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ
เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคเป็นที่เรียบร้อย
ขนมล่อมด

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ (กิจกรรมขนมล่อมด) เป็นที่เรียบร้อย โดยจัดเมื่อวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการอ่านหนังสือได้ยาวนานและมีสมาธิยิ่งขึ้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน รวมจำนวน 725 คน

        กิจกรรมขนมล่อมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายชื่อในท้ายข่าวนี้ได้ร่วมสมทบงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่ม รวมทั้งได้จัดเตรียมอาหารว่างผลไม้และเครื่องดื่มร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาจึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมจากท่านอีกในครั้งต่อไป

 รายการผู้สนับสนุนเงินสมทบกิจกรรม “ส่งเสริมการอ่านหนังสือ
เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2566 (กิจกรรมขนมล่อมด)

1. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
2. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
3. ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
4. ผศ.ปิยชาติ สึงตี
5. ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
6. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
7. ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
8. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว
9. นางเบญจพร สมจิต
10. นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ
11. นายธรณิศ หาญใจ
12. นางธัญญา พูลสวัสดิ์
13. นางกิตติพร ศรีเพ็ชร
14. นางนิตยา ทองปะนะ
15. นางสันถัต สารักษ์
16. นางชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์
17. นายปรีชา รัสมี
18. ผศ.ดร.จินตนา อุณหะไวทยะ
19. อ.ดร.จิตติมา ศังขมณี
20. ร้าน Café’ Terrace