ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาส่งมอบห้องสมุดสีเขียวตาม "โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด (PEA) ประจำปี 2566
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาส่งมอบห้องสมุดสีเขียวตาม "โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด (PEA) ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตาม “โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด (PEA) ประจำปี 2566” โดยมี นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานในพิธี และนายธรณิศ หาญใจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เป็นผู้ส่งมอบร่วมกับทีมงานจากศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายกเทศมนตรีบ้านกระบี่น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่่เป็นสักขีพยานในการรับมอบห้องสมุดสีเขียว ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกระบี่่น้อย) จังหวัดกระบี่ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ เช่น กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย กิจกรรมแต้มสีเติมฝัน รวมทั้งกิจกรรมที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิดยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริต เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทำห้องสมุดสีเขียวให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลและออกแบบพื้นที่ให้ดูสวยงามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

        ห้องสมุดสีเขียวดำเนินงานโดยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ทั้งหมด ภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนความรับผิดชอบ ฝึกการใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัล การบริหารจัดการ การให้บริการแก่ผู้ใช้ ทั้งนี้การส่งมอบห้องสมุดดังกล่าวได้รับความสนใจจากประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีเปิดเป็นอย่างมาก