บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมเป็นวิทยากร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
Graduate

        เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ณ ห้องท่าศาลาภิรมย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแบบ Onsite และ Online ซึ่งในครั้งนี้นางสันถัต สารักษ์ บรรณารักษ์ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ได้แนะนำบริการห้องสมุดและฐานข้อมูลพื้นฐานที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาควรทราบ ได้แก่ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การเข้าใช้ E-Book การ Download Free full text การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรณีหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการไม่มีที่ศูนย์บรรณสารฯ การเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์หลักของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา https://library.wu.ac.th สิทธิการยืมหนังสือห้องสมุด ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา สามารถยืมหนังสือได้สูงสุดจำนวน 15 เล่ม ในระยะเวลา 30 วัน รวมไปถึงการจัดหลักสูตรอบรมการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย เช่น โปรแกรมการสร้างบรรณานุกรมอ้างอิง Endnote และ Turnitin ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

      การแนะนำการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาปริญญาโทเป็นอันมาก และมีการซักถามเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการพื้นที่ ขั้นตอนการยืมคืนหนังสือ และการใช้ VPN ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ได้จัดให้มีไว้เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งนางสันถัต สารักษ์ ได้แนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางสื่อสารผ่าน Social Media และเชิญชวนให้นักศึกษาใหม่กดถูกใจเพจ Walailak University Library ศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์  และ Add friend เป็นเพื่อนทาง Official Line “Walailak Library” อีกด้วย