2 นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นวิทยากรพิเศษ
ในรายวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้
2 นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นวิทยากรพิเศษในรายวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

        เดือนกุมภาพันธ์-นักเทคโนโลยีโลยีการศึกษา 2 ท่าน นายไกรศร สายวารี และนายนุรุณ จำปากลาย ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา DCM63-238 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเปิดสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ชั้นปีที่ 2 ได้มีทักษะการผลิตและการตัดต่อรายการวิดีทัศน์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่ม รวม 3 ครั้ง คือ วันพฤหัสบดีที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ ห้องปฏิบัติการดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน

        ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการถ่ายวีดิทัศน์ การเตรียมอุปกรณ์ทั้งภาพและเสียง และออกภาคสนามฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงกระบวนการตัดต่อซึ่งเป็นขั้นตอนต่อมาของการถ่ายวีดิทัศน์ โดยความรู้ที่ถ่ายทอดนั้นกลั่นกรองจากความรู้และการปฏิบัติจริงของวิทยากร

        สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 2 ท่านที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดงานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตวีดิทัศน์ประกอบบทเรียนเรียนออนไลน์ Thai MOOC WU MOOC ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        (ขอขอบคุณภาพจากหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศ)