ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
เข้าร่วมโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ได้ประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดและสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ โดยโครงการดังกล่าว เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ. ภายใต้ “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565-2567) โดยในปี 2566 จะดำเนินการใน 4 พื้นที่ และโรงเรียนใกล้เคียงจำนวน 16 แห่งได้แก่ ภาค 1 ภาคเหนือ รร.บ้านม่วงใหม่ จ.น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รร.บ้านลำเชิงไกร จ.นครราชสีมา ภาคกลาง รร.วัดมะเหยงค์ จ.สุพรรณบรี ภาคใต้ รร.เทศบาล 1 (บ้านกระบี่น้อย) จ.กระบี่ โดยศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยได้รับมอบหมายให้จัดทำระบบยืม-คืนของห้องสมุด ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้นำระบบจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ SENAYAN มาจัดการ ตลอดจนช่วยการจัดชั้นหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งการตกแต่งห้องสมุดให้สวยงาม

        สำหรับแนวคิดของในการดำเนินงาน “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” คือ การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ตามระบบคุณธรรมของชุมชน คือต้องสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ปราศจากระบบอุปภัมภ์ที่เห็นแก่พวกพ้อง ให้ชุมชนมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่นสภาวะโลกร้อน โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัคร กิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า กิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และกิจกรรมสานเสวนาความต้องการของโรงเรียนและหมู่บ้าน สำหรับการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2566 และส่งมอบงานหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2566