กิจกรรมวิพากษ์ภาพยนตร์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กิจกรรมวิพากษ์ภาพยนตร์

        ทุกภาคการเรียนศูนย์บรรณสารฯ ได้ประสานกับที่ปรึกษารายวิชาต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active learning ร่วมกัน หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจัดการบรรยาย เสวนา สัมมนา รวมไปถึงการจัดฉายภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

        เนื่องจากภาพยนตร์นับเป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนิดหนึ่ง จัดเป็นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนได้ การจัดชมภาพยนตร์ นอกจากเพื่อความบันเทิง ยังนำมาซึ่งความรู้ ผู้ชมนอกจากดูหนังแล้ว สามารถนำมาวิพากษ์ วิจารณ์ เรื่องราวของภาพยนตร์ ทำให้เกิดมุมมองระหว่างบุคคล เกิดการเรียนรู้ การสังเคราะห์ เพิ่มทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเมื่อเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศอีกด้วย สามารถทำให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้ ภาษา คำศัพท์ต่างๆ ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น ทักษะการ ฟัง การพูด และการแปล ได้เรียนรู้วัฒนธรรม สังคมและชีวิตของชาวต่างประเทศ ผ่านการชมภาพยนตร์นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาซึ่งบริการจัดฉายภาพยนตร์รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ อยู่แล้ว จึงได้ประสานกับอาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม“วิพากษ์ภาพยนตร์ เพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษา วัฒนธรรมตะวันตก ” ในวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 1 กิจกรรมประกอบไปด้วยจัดฉายภาพยนตร์ตะวันตก และให้ผู้ชมร่วมเสนอวิพากษ์ภาพยนตร์และสรุปประเด็นต่างๆ จากมุมมองส่วนบุคคล เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของภาพยนตร์และสื่อภาพยนตร์ซึ่งมีความแตกต่างจากการรีวิว (Review) ภาพยนตร์ที่ปรากฎให้เห็นแพร่หลายจากบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (Social media account) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน