กิจกรรมเสวนานักเขียนพบนักอ่าน
"จากนักอ่านสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์"
จากนักอ่านสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์

        เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสวนา “จากนักอ่านสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์” ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก “วิว – ชนัญญา เตชจักรเสมา” นักเขียนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content creator) เจ้าของช่อง “Point of View” ใน YouTube และเจ้าของผลงานวรรณคดีไทยไดเจสต์เป็นวิทยากร ร่วมสร้างบันดาลใจให้แก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงเยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 98 คน

        กิจกรรมในครั้งนี้ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยนำโดยอาจารย์ ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย

        กิจกรรมเสวนานักเขียนพบนักอ่านเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำเกือบทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจ รับทราบมุมมองผ่านประสบการณ์จากเจ้าของผลงาน โดยการพูดคุยกับนักเขียน ครีเอเตอร์ (Creator) ที่มีผลงานเป็นที่เป็นที่นิยมโดยตรง นักอ่านสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากการบรรยายในห้องเรียนและได้สร้างบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิตอีกด้วย จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและวิทยากร มีนักศึกษาหลายคนสอบสังคม ประวัติศาสตร์ผ่านเพราะติดตามผลงานวรรณคดีไทยไดเจสต์ (Digest) ซึ่งวิทยากรได้ย่อยข้อมูลวิชาการให้อ่านสะสมความรู้ได้ง่ายขึ้น โดยวิทยากรได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะก้าวสู่การเป็น Content creator ได้นั้นจะต้องเป็นนักเสพสื่อ นักสร้างข้อมูล ซึ่งคุณจะเป็นนักเขียนที่เก่งไม่ได้ ถ้าไม่ได้รักการอ่านมาก่อน