ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

        เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2567 บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคุณชัชวาล นาคพันธุ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14 PULINET National Conference-PULINET 2024) ภายใต้กรอบแนวคิด “Better Libraries: Honor Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสายงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษารูปแบบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานห้องสมุด การให้บริการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยของบุคลากรในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

        ในการนี้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

  1. การนำเสนอด้วยวาจา เรื่องการบริหารทีมงานข้ามสายงาน : กรณีศึกษาคณะทำงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CLM-CRM Team) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โดยนายชัชวาล นาคพันธุ์, นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ) นำเสนอโดย คุณชัชวาล นาคพันธุ์
  2. การนำเสนอโดยวาจา เรื่อง รูปแบบบริการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ และ นายพิชัย พูลสวัสดิ์) นำเสนอโดยคุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
  3. การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ด้วยLine (นายพรรคพล เจรณาเทพ, นายพงค์สุวรรณ แก้วทอง, นายประจักษ์ สุขแสน และนายชัชวาล นาคพันธุ์) นำเสนอโดยคุณชัชวาล นาคพันธุ์
  4. การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้ ARSA framework เพื่อนำเสนอสื่อดิจิทัล โดย คุณธรณิศ หาญใจ, นายอนุรักษ์ คงคิด) นำเสนอโดยคุณชัชวาล นาคพันธุ์