ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดนิทรรศการกิจกรรม “English Academy Senior Project Exhibition #2023 หรือ SLA English Major Senior Project Exhibition เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 54 กลุ่มนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบนิทรรศการโปสเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ENG 63-411 Senior Project ณ บริเวณโถงพักคอย ห้องมินิเธียเตอร์ (Mini theater) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ซึ่งมี Highlight พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดกิจกรรม English Academy Senior Project Exhibition #2023 และให้นักศึกษาแต่งตัวธีม Party Y2K ในการร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 18.00 น. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในสังคมที่กว้างขึ้นตลอดจนเกิดทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย เรียบเรียงจับประเด็น อันเป็นทักษะสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะก่อประโยชน์ทั้งในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

        การร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 135 คน นับว่าอีกหนึ่งบริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการพื้นที่ Co-Working space ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรมีพื้นที่แสดงผลงานหลากหลายรูปแบบ นอกจากให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารู้ว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับทั้งการทำงานและการเรียนรู้ โดยจัดสรรพื้นที่อเนกประสงค์พื้นที่หลากหลายการใช้สอย ที่สามารถรองรับทั้งการทำงานและการเรียนรู้ การนั่งทำงานเป็นกลุ่ม พื้นที่ดูภาพยนตร์ พื้นที่ฟังการบรรยาย พื้นที่จัดนิทรรศการ พื้นที่นำเสนองาน ที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และศูนย์บรรณสารฯ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและฝึกวินัยให้นักศึกษาปฏิบัติตามมารยาทในการใช้ห้องสมุดอีกด้วย