คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นายธรณิศ หาญใจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับ น.ส.นริสา บัวเชย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา และคุณปรีชา รัสมี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาพร้อมทีมงาน และคุณอุดรรัตน์ ธรรมดา เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรได้ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอาจารย์ผู้ควบคุม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ในโครงการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีทันสมัย เปิดโลกทัศน์ที่เป็นประสบการณ์ตรงจากการได้สัมผัสจริง พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

        ระหว่างการนำเยี่ยมชม คุณนริสาได้นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีของห้อง Studio classroom อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งเป็นห้องสตูดิโอที่ติดตั้งระบบบันทึกการเรียนการสอนล่วงหน้า และนำไปชมห้องสตูดิโอของส่วนสื่อสารองค์กรที่อาคารสหกิจศึกษาฯ ซึ่งนักศึกษาได้ทดลองใช้กล้องและระบบถ่ายทอดสดของช่อง Walailak channel สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และยังได้ความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาและคณะอาจารย์ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาหอชมฟ้า ณ อุทยานพฤกษศาสตร์