คณะอาจารย์ นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คณะอาจารย์ นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

        เมื่อวันพฤหัสบดีที 13 กรกฎาคม 2566 คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 135 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ การให้บริการของห้องสมุด และเทคโนโลยีการผลิตสื่อการศึกษา การให้บริการสื่อการศึกษา เทคโนโลยีในห้องเรียน Smart classroom ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยในครั้งนี้ คุณธรณิศ หาญใจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยทีมบริหารของศูนย์บรรณสารฯ และคุณสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กรได้ให้การต้อนรับคณะ นอกจากการนำคณะนักเรียน เยี่ยมชมห้องสมุดกลางของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแล้ว ยังได้นำคณะชมเทคโนโลยีของห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ได้แก่ ระบบการควบคุมห้องเรียนอัตโนมัติ ระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ (Steaming) ทำการสาธิตระบบ Virtual studio โดยใช้ฉากเขียวซึ่งสามารถสร้างฉากหลังจำลองได้ตามความต้องการ เป็นต้น ทั้งนี้สร้างความประทับใจแก่คณะเยี่ยมชมหลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปทัศนศึกษา ณ หอชมฟ้า อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาคบ่าย