ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท ARSA Productions
CLM MOU กับ บริษัท ARSA

        รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (มวล.)  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการบริษัท อาษา โปรดักชั่นร่วมกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการเผยแพร่เครื่องมือ ARSA Framework เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลงาน เพื่อใช้ในการเรียน การสอน การอบรม สัมมนา ตลอดจนนำไปสู่ผลงานที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        นอกจากพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ยังได้ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาบริการดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย AI บนแอนดรอยด์กับอาษาเฟรมเวิร์ค” สำหรับสร้าง Application ซึ่งมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนรวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะดิจิทัลของผู้เข้าอบรม ซึ่งเมื่ออบรม ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 อีกด้วย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก