งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน บันทึกรายการโทรทัศน์
“วลัยลักษณ์สู่สังคม” ตอน สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
วลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

      เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บันทึกรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ณ สตูดิโอถ่ายทำรายการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ครั้งนี้ คุณชลธิชา ลิมปิติ พิธีกรจากส่วนสื่อสารองค์กรได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ ผู้ช่วยคณบดี และน้องเปรม-เปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน เกี่ยวกับการเรียนในสำนักวิชาการบัญชีและการเงินซึ่งเพิ่งแยกตัวจากสำนักวิชาการจัดการ ทั้งในแง่มุมของวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วแสด-ม่วงวลัยลักษณ์

      สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ นำเครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และเน้นการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง โดยนักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 8 เดือน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง ได้มีโอกาสที่จะปรับตัว เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษามากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น สำหรับระดับปริญญาตรีเปิดรับนักศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ facebook fanpage: สำนักวิชาการบัญชีเเละการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดตามชมรายการวลัยลักษณ์สู่สังคมผ่าน 2 ช่องทาง