ศูนย์บรรณสารฯ ถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ WU MOOC
วิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
WU MOOC วิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

        ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ให้บริการถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ WUMOOC รายวิชา “พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)” แก่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        การให้บริการครั้งนี้เป็นการถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียนออนไลน์ WUMOOC ในรายวิชา “พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)” บนระบบ Thai MOOC บทที่ 3 และบทที่ 4 โดยมี นักเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทำ ณ ห้องมินิสตูดิโอ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้การถ่ายทำดังกล่าวเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตรายวิชาบทเรียนออนไลน์

        สำหรับบทเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC นั้นเป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หรือ Thailand Cyber University กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องสนับสนุนให้คนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอเน็ตได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อจำกัด ซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศเข้าร่วมพัฒนา ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมรายวิชาออนไลน์ WU MOOC ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เปิดสอนบนระบบ Thai MOOC ได้ที่ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/wu