Categories PDCA Uncategorized

PDCA : การพัฒนากระบวนการการรวบรวม Speech Recording ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมจดหมายเหตุหรือเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ผ่านการประเมินแล้วว่ามีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานปกป้องคุ้มครองสิทธิ เป็นหลักฐานซึ่งจะสะท้อนถึงประวัติพัฒนาการ เหตุการณ์ กิจกรรม ของหน่วยงาน อันมีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าในทางการดำเนินงานและบริหารงานของมหาวิทยาลัย คำกล่าว คำบอกเล่า คำสัมภาษณ์ คำปราศรัย ปาฐกถาหรือถ้อยแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัย จัดเป็นจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยประเภทเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) ซึ่งเป็นการบันทึกถ้อยคำของบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดเป็นแหล่งข้อมูลมิติใหม่ในเชิงจดหมายเหตุที่มาจากการบันทึกเสียงของบุคคล การบันทึกถ้อยคำในงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นวิธีการที่นำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญที่จะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย…

อ่านต่อ
Categories Uncategorized

การพัฒนากระบวนการออกแบบเทมเพลตแบนเนอร์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (PDCA)

สืบเนื่องด้วยคณะทำงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดตั้งเพจ “ชวนอ่าน”เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่สารนิเทศทางวิชาการ โดยการคัดเลือกบทความ หนังสือ และวารสารที่น่าสนใจ ในหมวดต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) ชื่อเพจชวนอ่าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าถึง E-Journal และ E-Book อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ในเพจชวนอ่านได้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้1.…

อ่านต่อ