Categories PDCA

PDCA : การปรับปรุงวิธีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลพัสดุส่งซ่อมด้วย Google sheets

PDCA : การปรับปรุงวิธีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลพัสดุส่งซ่อมด้วย Google sheets 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีหน้าที่ ให้บริการและดูแล ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ    …

อ่านต่อ

ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน)

เป็นรายวิชาที่  Thai MOOC Platform ได้รับความร่วมมือจาก Microsoft  Thailand ร่วมแบ่งปันเนื้อหา Content ที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด คำอธิบายรายวิชา การคำนวณและการจัดข้อมูลในตารางได้ถูกต้อง จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง…

อ่านต่อ

เลือกเครื่องขยายเสียงให้เหมาะกับงาน

การขยายเสียง การประกาศสาธารณะ ระบบเสียงประกาศ หรือ Public Address System (PA System) คือระบบที่ขยายและกระจายเสียงที่เป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น จากไมโครโฟน เข้าสู่เครื่องขยายเสียง ไปออกที่ลำโพง ซึ่งใช้เพื่อให้บุคคลสามารถพูด หรือสื่อสารในที่สาธารณะได้ ระบบเสียงประกาศสาธารณะมักใช้ตั้งแต่สถานที่ขนาดเล็ก เช่น ลานกลางแจ้ง หอประชุม และร้านค้า ร้านอาหาร และรวมไปถึงภายในอาคารและสถานที่สาธารณะต่างๆ  ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มคนจำนวนมาก…

อ่านต่อ