รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
(World Class University)

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี หรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปี
เฉพาะตัวชี้วัดนอกเหนือจากส่วนที่ 2
p4-1
p4-5
p4-6
แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
  • พัฒนากิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับ “Stakeholder” โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายวิชา ปรับภารกิจให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  • นำเอา Digital Services มาใช้พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ใกล้ชัดกับลูกค้า (Servces Online) ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เช่น Line-Bot
  • ติดตาม กำกับ และร่วมจัดทำแผนงานปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อความคุ้มค่าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มความพึงพอใจต่อการบริการ
  • ปรับโครงสร้าง/ระบบการให้บริการให้เอื้อต่อการ Reskill & Upskill ของพนักงานให้สามารถบริการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย