รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
(World Class University)

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี หรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี
หรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
ผลิตสื่อการสอนออนไลน์เพื่อรองรับ Virtual University

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Virtual University เพื่อผลิตสื่อการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาอย่างน้อย 10 รายวิชา

ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
ขับเคลื่อนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำหน้าที่ จัดหา ประสาน ติดตั้งระบบ และอบรมการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (อาจารย์เข้าร่วม 100%)
จัดหา/ติดตั้งครุภัณฑ์ในห้องเรียน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 1,3,5,7 รวม 32 ห้อง
ผลสำเร็จ
0%
จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 รวม 73 ห้อง
ผลสำเร็จ
0%
WU2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) มากกว่า 90%

บริการห้องสมุด = 4.68 (93.55%, 1,351 คนนักศึกษา บุคลากรและประชาชน) (คิดเป็น 93.55%)

ผลสำเร็จ
0%
WU6-2-4 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning มากกว่า 200,000 ครั้ง/ปี

บริการ Life-Long Learner Services สำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (ผล 431,954 คน )

  • จำนวนผู้ใช้ภายนอกที่เข้าใช้บริการห้องสมุด (Community Users) 5,060 คน
  • จำนวนการสืบค้นและเข้าถึงบริการของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ clm.wu.ac.th 89,625 ครั้ง
  • จำนวนการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ opac.wu.ac.th 300,309 ครั้ง
  • จำนวนผู้เข้าเรียนรายวิชาออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 41,960 ครั้ง
ผลสำเร็จ
0%
Life-Long Learning Services chart