ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมสรงน้ำพระ

        ในปี 2566 วันสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13-16 เมษายน 2566 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ใช้บริการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยต้อนรับสิ่งดีๆ โดยจัดกิจกรรม ณ โถงทางเดินชั้น 1 ของศูนย์บรรณสารฯ และอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพื่อให้ผู้ใช้บริการร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งร่วมอวยพรออนไลน์ผ่านการสแกน QR Code รับของที่ระลึกเป็น แป้งดินสอพอง จำนวน 1 ชุด โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน จนถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

     อนึ่ง กุศโลบายของการสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ก็เพื่อเป็นการนำพระพุทธรูปที่บ้านมาทำความสะอาด และเตรียมรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและสมาชิกในครอบครัว เมื่อศูนย์บรรณสารฯ อัญเชิญพระพุทธรูปจากห้องจัดแสดงวัตถุมงคลจาก Special collection ในอาคารบรรณสารฯ มาจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ก็นับว่าได้ประกอบพิธีทำบุญให้เป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากร ผู้ใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ไปด้วยเช่นกัน

        ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ให้น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด เข้าถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด นอกเหนือจากการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ แนะนำการใช้ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนและการสอนเรียน มีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้นกว่าเดิม