บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (42 nd WUNCA) ในวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
WUNCA42

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

   1. นายชัชวาล นาคพันธุ์
   2. นายเมษา สินทบทอง
   3. นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม
   4. นางอมราพร ชุมชนะ
   5. นางสาวธันฐภัทร์ ดวงจันทร์
   6. นางกิตติพร ศรีเพ็ชร
   7. นางสันถัต สารักษ์
   8. นางสาวจริยา รัตนพันธุ์
   9. นายสมศักดิ์ ประทุมทอง

        เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (42 nd WUNCA) ในวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการศึกษาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและบรรยายพิเศษเรื่อง Educational Innovation Become Sustainable โดย Sarah Jane Yee โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวนประมาณ 700 ท่าน

        การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้แทน,การจัดบูธแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การนำเสนอผลงานด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ, การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน และการจัด workshop กว่า 15 หัวข้อ

        สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภายใต้ชื่อ UniNet เพื่อบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน มุ่งเน้นการใช้และแบ่งบันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งการเรียน การสอน การวิจัย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้เครือข่ายด้านการศึกษาและวิจัย ได้ร่วมกันนำความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดงาน WUNCA

        ท้ายสุดได้มีการส่งมอบงาน WUNCA ครั้งที่ 43 ให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งภาพการจัดงานโดยรวมแสดงถึงความสามัคคี ของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ปี 2023 อันจะเกิดคุณประโยชน์กับนักศึกษา GENERATION “เปลี่ยนคน เปลี่ยนวิธีสอน เปลี่ยนโลก”