สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี
ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยี ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

        เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้อง Mini theater ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

        หลังจากนั้นบุคลากรที่เดินทางมาศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนซักถาม ก่อนคุณปรีชา รัสมี, คุณชัชวาล นาคพันธุ์ และคุณนริสา บัวเชยได้นำคณะเยี่ยมชมห้องสมุด ณ อาคารบรรณสาร และนำชมมหาวิทยาลัยด้วยรถไฟฟ้า

        ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กล่าวขอบคุณคณะต้อนรับในครั้งนี้ที่ทำให้การศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการดำเนินการบริหารจัดการห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสำนักงานสีเขียว เพื่อให้บุคลากรจำนวน 27 คนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน บรรลุวัตถประสงค์ และชื่นชมความมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดำเนินการบริหารจัดการห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสำนักงานสีเขียว