กิจกรรม " ปิดเทอมนี้ ไม่มีอั้น : ขนหนังสือคู่ใจหลบบ้านกันตะ"
กิจกรรม " ปิดเทอมนี้ ไม่มีอั้น : ขนหนังสือคู่ใจหลบบ้านกันตะ"

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม ” ปิดเทอมนี้ ไม่มีอั้น : ขนหนังสือคู่ใจหลบบ้านกันตะ” เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอ่าน และนำไปสู่การพัฒนาสังคม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตัวเล่มอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน ได้เกิดการร่วมกิจกรรมระหว่างกัน ซึ่งมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 69 คน ได้ยืมหนังสือจำนวน 219 เล่ม โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีร่วมกิจกรรมแยกตามสำนักวิชาดังนี้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม " ปิดเทอมนี้ ไม่มีอั้น : ขนหนังสือคู่ใจหลบบ้านกันตะ" เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอ่าน และนำไปสู่การพัฒนาสังคม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตัวเล่มอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน ได้เกิดการร่วมกิจกรรมระหว่างกัน ซึ่งมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 69 คน ได้ยืมหนังสือจำนวน 219 เล่ม โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีร่วมกิจกรรมแยกตามสำนักวิชาดังนี้

        กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านและใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมยืมหนังสือกลับบ้าน ช่วงปิดภาคการศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษายืมหนังสือตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ พ.ศ. 2554 สามารถเพิ่มจำนวนหนังสือและวันกำหนดส่งได้ยาวขึ้น เพื่อส่งเสริมการอ่านและเกิดประโยชน์ในการใช้หนังสือช่วงปิดภาคการศึกษา แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการยืมต่อและค่าปรับเกินกำหนดส่ง

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. กำหนดสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น
2. นักศึกษาจะต้องไม่มีภาระหนี้สินหรือข้อผูกพันใดๆ ในระบบห้องสมุด
3. นักศึกษา แจ้งความประสงค์ขอยืมหนังสือ ระหว่างวันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2566 โดยไม่จำกัดจำนวนเล่มหนังสือ
4. กำหนดส่งคืนหนังสือทุกเล่ม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 และไม่สามารถยืมต่อได้
5. หากส่งคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด คิดค่าปรับวันละ 5 บาท/รายการ (ตามประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบริการ ค่าปรับฯ พ.ศ.2555)
6. นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การชำรุด สูญหายของหนังสือทุกกรณี (ตามประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบริการ ค่าปรับฯ พ.ศ.2555)
7. พิเศษ มอบของที่ระลึก (กระเป๋าใส่หนังสือ : ถนอมหนังสือ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 25 คนแรก