มดขยันอิ่มท้อง
ผู้ร่วมสมทบทุนอิ่มใจกันถ้วนหน้าในกิจกรรมขนมล่อมด เทอม 2/2566
ขนมล่อมด

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาปิดกิจกรรมขนมล่อมดไปเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 สรุปผลกิจกรรมมีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมระยะเวลา 3 วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 492 คน ซึ่งได้แยกสถิติการเข้าใช้บริการตามตารางแนบท้าย

      กิจกรรม “ส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค (กิจกรรมขนมล่อมด) ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2561 เมื่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขยายเวลาเปิดบริการห้องสมุดช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาคการศึกษาถึงเวลา 24.00 น. โดยกิจกรรมประสบความสำเร็จและมีเสียงตอบรับที่ดี จึงจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้การสอบปลายภาคการศึกษา 2/2566 อยู่ในระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2566

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้ง 12 ท่าน ที่ได้ร่วมสมทบงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ให้สามารถอ่านหนังสือได้เป็นเวลานานและมีสมาธิมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้บริการให้นักศึกษาตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ โถงบันได ด้านหน้าอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาชั้น 2 ได้อิ่มท้อง (ผู้รับ) & อิ่มใจ (ผู้ให้) กันถ้วนหน้า

จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2566 (กิจกรรมขนมล่อมด) แยกตามสำนักวิชา

จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน