ผู้บริหารและบุคลากรม.วลัยลักษณ์ แสดงความเสียใจและอาลัย ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้บริหารและบุคลากรม.วลัยลักษณ์ แสดงความเสียใจและอาลัย ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        วันนี้ (30 ก.ย.) คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลายสมัย ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการอุดมศึกษาไทย

    โดยในเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการโพสต์ข้อความ ระบุว่า “ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่านผู้มีคุณูปการยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและวงการการศึกษาไทย  คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

        ดร.ธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุรายละเอียดว่า “ขอกราบคารวะดวงวิญญาณของท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตนักการศึกษาผู้มีแต่เมตตาธรรม ขอให้ท่านจงสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำเทอญ”

        ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ แสดงความอาลัยว่า “ในนามคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคน ขอแสดงความเสียใจและแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน ท่านถือเป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างรากฐานการศึกษาไทยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งแรกๆของประเทศไทย พร้อมดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยและเคยดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อเนื่องหลายสมัย นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของวงการอุดมศึกษาของประเทศไทย”

        ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาของไทยยาวนานกว่า 50 ปี ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแห่งหนึ่งที่ท่านวิจิตรได้ตั้งขึ้นตามแนวความคิดดังกล่าว ท่านวิจิตรเป็นผู้ริเริ่มนำกรอบมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ นำระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มาใช้ในประเทศไทย สามารถช่วยยกมาตรฐานวงการอุดมศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวงการอุดมศึกษาไทยอื่นๆ เช่น เคยดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย

        สำหรับประวัติของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2477 ที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2510 ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย Minnesota เคยดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

       ทั้งยังเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อดีตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

        นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการยกย่องว่า “บิดาแห่งการศึกษาทางไกลของประเทศไทย” เป็นผู้นำระบบการศึกษาทางไกลมาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2521 มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย และถือเป็น “นวัตกรรมอุดมศึกษาของประเทศไทย” ที่ให้โอกาสทางการศึกษา จนได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกลที่ใช้สื่อประสมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

        ในปี พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2535 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเชิงระบบบริหารเต็มรูปแบบ ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

        ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศเกียรติคุณให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” ถือเป็นบุคคลแรกที่นำระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยในเวลาต่อมา