คณะทำงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relation Management : CRM)
เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหน่วยงาน
คณะทำงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหน่วยงาน

        เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะทำงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) ได้ทำหน้าที่ตัวแทนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหน่วยงานในงาน WU Innovation Day 2023 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        โดยในงานเป็นการจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานส่วน ศูนย์ และสถาบันภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้หน่วยงานระดับศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ามีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นสิ่งใหม่ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการบรรจุหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรม/กระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน” เป็นส่วนหนึ่่งในคะแนนการประเมินหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงจัดเวทีกิจกรรมกึ่งนิทรรศการ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “WU Innovation Day ครั้งที่ 1” เพื่อให้หน่วยงานระดับศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า ได้นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมฯ และผู้เข้าร่วมงาน

        โดยในวันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในลักษณะโปสเตอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปรับปรุงการทำงานจนเป็นนวัติกรรมโดยใช้หลักการของ PDCA (Plan-Do-Check-Act) บริเวณหน้าห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ และวันที่ 8 กันยายน 2566 บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ประกอบด้วย คุณชัชวาล นาคพันธุ์ , คุณนัสราห์ จำปากลาย และคุณนันทพร ขันธศุภหิรัญ ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะทำงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ทำหน้าที่นำเสนอนวัตกรรมหน่วยงานภายใต้หัวข้อ “Customer care by Line OA : นวัตกรรมสร้างทีม CRM-CLM” โดยได้บอกเล่าที่มาที่ไปของปัญหาของศูนย์บรรณสารฯ ที่ว่าผู้ใช้บริการยังไม่ทราบ หรือยังไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มองว่าแอพพลเคชั่น LINE เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพและสามารถตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าของศูนย์บรรณสารฯ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และช่วยลดระยะเวลาการเดินทางมาห้องสมุด และประสิทธิภาพอื่นๆ ของ line ที่สามารถสร้าง ริชเมนู เพื่อจัดกลุ่มของบริการต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไปจนถึงกระบวนปรับปรุงพัฒนางานทำให้เกิดนวัตกรรมการทำงานข้ามสายบังคับบัญชาตลอดจนได้มาซึ่งผลการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อวางแผนการตลาด ปรับกระบวนการทำงานข้ามสายงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร