ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้การต้อนรับคณะนักเรียนค่ายเรียนรู้ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้การต้อนรับคณะนักเรียนค่ายเรียนรู้ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน

        นายสุวัฒน์ เกิดมณี บรรณารักษ์ และนายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีนจำนวน 120 คน ในการเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การจัดกิจกรรมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (Mini theater) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของสำนักวิชา และสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้ามาศึกษาต่อ กิจกรรมเยี่ยมชมประกอบไปด้วยการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เข้าชม Presentation ฟังบรรยายแนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในฐานะห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกสาขาวิชา รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการวิธีค้นหาหนังสือ ตำราเรียน E-Book ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลผ่านทาง OPAC (Online Library Public Catalog) ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุด Information Literacy ตามความสมัครใจทุกภาคการศึกษา การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งบรรยากาศห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีอาคารแยกเป็นเอกเทศ การขยายเวลาเปิดบริการสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของนักศึกษา มีที่นั่งอ่านเย็นสบายด้วยเฟอร์นิเจอร์หลากหลายสไตล์ทั้ง 2 ชั้น มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยี RFID ที่ทันสมัยครบครันให้บริการสมาชิกทั้งแบบ Onsite และ Online ตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายได้ประสบการณ์การเรียนรู้โดยสัมผัสจากสถานที่จริง