ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา บรรยายและแนะนำการให้บริการสารสนเทศและฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ITD
ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา บรรยายและแนะนำการให้บริการสารสนเทศและฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ITD

        เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นางกิตติพร ศรีเพ็ชร และนายสุวัฒน์ เกิดมณี บรรณารักษ์ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและจัดบรรยายการให้บริการสารสนเทศและฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 โดยมีอาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล นำนักศึกษามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ดังเช่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการทำงานจริงต่อไป

        ในการนี้บรรณารักษ์ได้บรรยายพร้อมสาธิตการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ซึ่งสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูลด้วยระบบ WEB OPAC ทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถดำเนินการยืมต่อ (Renew) จองหนังสือ (On hold) ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนควบคุมทางเข้า-ออก สมาชิกสามารถสแกน QR Code หรือ Barcode จากแอพพลิเคชั่น WU App ผ่านประตูอัตโนมัติ (Flapgate) และใช้ Virtual ID ใน WU App เพื่อการยืม-คืน ยืมต่อหนังสือกับเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ (Self-check) อีกด้วย

   สำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) ที่รองรับการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการจัดอบรมการใช้งาน การเขียนอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรมตลอดภาคการศึกษาที่ 1/ 2566 เพื่อให้นักศึกษารู้จักเครื่องมือศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ประโยชน์จัดทำรายงานและวิจัยด้วยตนเอง

        การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะช่วยให้คณะนักศึกษาได้รับความรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริงข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ต่อไปในอนาคตด้วย