ม.วลัยลักษณ์ เปิดใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์
(Traffy Fondue) ในการบริหารจัดการปัญหาภายใน
TraffyFondue

        ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาใช้บริหารจัดการปัญหาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน และจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู่การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่ สนับสนุนนโยบาย Smart University โดยกำหนดเปิดใช้งานในระยะที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

        แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ถูกพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE Chatbot แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างเสรีทุกพื้นที่และทุกเวลา โดย Traffy Fondue สามารถช่วยหน่วยงานจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้บริหารยังสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และมีข้อมูลที่ตรงประเด็นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

traffyFondue

        แพลตฟอร์ม Traffy Fondue พร้อมนำมาประยุกต์ใช้งานในการรับแจ้งเรื่องต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถขอข้อมูลการสนับสนุนเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการการแจ้งเรื่อง ได้ที่ ว่าที่ ร.อ. ศราวุธ อินปิน หัวหน้าส่วนบริการกลาง โทร. 76581, 76582 และข้อมูลการสนับสนุนในเชิงเทคนิค ได้ที่ นายชณวัฒน์ หนูทอง วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โทร. 73436, 73444 โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาที่พบได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE @TraffyFondue อย่าลืมสแกนเป็นเพื่อนกับ @TraffyFondue ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป