ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษารับการตรวจประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
ศูนย์บรรณสารฯ รับการตรวจ5ส

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 5ส Green ประจำปี 2565 ซึ่งได้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจประเมินพื้นที่ภายในอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ทั้ง 3 ชั้น โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการ 5ส ของศูนย์บรรณสารฯ อาทิ คุณเกษมาพร , คุณปรีชา และคุณธรณิศ ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการประเมินพื้นที่ทั้ง 17 มาตรฐาน โดยในการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการทำ 5ส ภายในศูนย์บรรณสารฯ ในหลายประเด็นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงห้องจัดเก็บพัสดุกลางของหน่วยงานให้เป็นสัดส่วนแยกออกมาจากห้องควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย หรือการถอดปลั๊กอุปกรณ์ในห้องเตรียมอาหารหลังจากการใช้งานทุกครั้ง เป็นต้น