บทนำ e-book ย่อมาจากคำว่า Electronic Book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้  ความเปลี่ยนแปลงด้านเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจุบัน จึงทำให้มีการคิดค้นวิธีการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเป็นสื่อที่รวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่างๆ มารวมอยู่ในสื่อตัวเดียว คือสามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ มีความทนทานและสะดวกต่อการเก็บบำรุงรักษา ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารย้อนหลัง ซึ่งต้องใช้เนื้อที่หรือบริเวณกว้างกว่าในการจัดเก็บ สามารถรักษาหนังสือหายากและต้นฉบับเขียนไม่ให้เสื่อมคุณภาพ การพิมพ์ทำได้รวดเร็วกว่าแบบใช้กระดาษ สามารถทำสาเนาได้เท่าที่ต้องการประหยัดวัสดุในการสร้างสื่อ อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง การวางแผนและทบทวนสภาพปัจจุบัน (Plan – P) การวิเคราะห์กระบวนการ ด้วย SIPOC Model กระบวนการตรวจสอบคุณภาพฟรี e-Book จากบรรณารักษ์เพื่อสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib นำมาเป็นตารางวิเคราะห์Read More →

การเข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นสำคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การนำข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น การพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ บทที่ 1 ทำความรู้จักกับภาษาและการสื่อสาร ในความเปลี่ยนแปลง อันเป็นอนิจจัง และเป็นพลวัต “การสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมกัน” ดูจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการดำรงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สมานฉันท์ บนหลักการแห่ง..ความเคารพ ความแตกต่าง ความหลากหลาย..ด้วยจุดยืนที่สร้างสรรค์             ความหมายของการสื่อสาร                การสื่อสารว่า คือ กระบวนการที่บุคคลคนหนึ่ง ถ่ายทอดสารไปยังอีกบุคคลหนึ่งและบุคคลหลังมีปฏิกริยาตอบโต้ โดยใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายทั้งเป็น ภาษาคือคำพูดและภาษาที่ไม่ใช่คำพูด และปฏิสัมพันธ์นั่นคือปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร                จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าการสื่อสารเป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเช่น เดียวกับพฤติกรรมอื่น ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญสองฝ่ายคือ ฝ่ายถ่ายทอดและฝ่ายรับสาร และทั้งสองฝ่ายมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันภายใต้สัญลักษณ์ต่าง ๆ และเกิดการตอบสนอง ประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร วัจนภาษา คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (2548) ได้ให้ความหมายของวัจนภาษาไว้ว่า วัจนภาษา คือ ภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นภาษาที่มีระบบระเบียบวิธีในการใช้สำนวน อวัจนภาษาRead More →

Greeting and introducing oneself Making Friends เรื่องของการทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การถามข้อมูลส่วนตัว และการบอกข้อมูลส่วนตัว ในการทักทายช่วงเช้าเราจะใช้คำว่า Good morning ในการทักทายตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวันไปแล้วเราจะใช้คำว่า Good afternoon ซึ่งเป็นการทักทายตั้งแต่หลังเที่ยงวันจนถึง 18.00 น. โดยประมาณ และในช่วงเย็นเราจะใช้คำว่า Good evening ซึ่งเราจะใช้ตั้งแต่หลัง 18.00 น. ไป สำหรับคนที่เราคุ้นเคยหรือเป็นญาติ เป็นเพื่อนสนิทเราสามารถใช้คำว่า Hi หรือ Hello ในการทักทายได้ แต่ว่าคำว่า Hi กับ Hello ยังสามารถใช้กับคนที่เราไม่สนิทสนมหรือไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่ในสถานการณ์ที่เราไปเจอกับคนไม่คุ้นเคย ในสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยด้วยเช่นกันในการถามสารทุกข์สุขดิบเรามักจะคุ้นเคยกับคำถามว่า How are you ซึ่งมีความหมายว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า แต่ทั้งนี้เราสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ เพื่อถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าด้วยเช่นกัน คำถามเช่น How areRead More →

ความสำคัญของการนำเสนอ การนำเสนอมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานทุกประเภทเลย เพราะช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานใช้ในการพัฒนางาน ตลอดจน เผยแพร่ความก้าวหน้าของงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและบุคคลผู้ที่สนใจเรามาดูลักษณะสำคัญของการนำเสนอกัน การเสนอเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารค่ะเกี่ยวข้องกับงานที่ทั้ง 2 ฝ่ายเกี่ยวข้องมีเป้าหมายให้ผู้รับฟังการนำเสนอเห็นด้วย สนับสนุนและเพื่อผลสำเร็จของผู้นำเสนอ พึงระลึกไว้ว่าผู้รับฟัง คือ คนสำคัญ ดังนั้น การนำเสนอจึงควรคำนึงถึงผู้รับสารเป็นสำคัญในส่วนของลักษณะการนำเสนอที่ดีมี 4 ประการดังนี้            1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน            2. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม            3. มีเนื้อหาสาระดี            4. มีข้อเสนอที่ดีองค์ประกอบของการนำเสนอ องค์ประกอบที่ดีของการนำเสนอมี 4 ประการดังนี้            ก. ผู้นำเสนอ (Presenter)             ข. เนื้อหา (Content)            ค. สื่อ (Media) ง. ผู้ฟัง (Audience)ผู้นำเสนอ  คือ ผู้ที่สามารถนำความรู้ความคิดของตนถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ สิ่งสำคัญค่ะที่ผู้นำเสนอควรคำนึงถึงมี 3 ข้อ   Read More →

การโค้ช (Coaching) ถือได้ว่าเป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพื่อนร่วมงาน ได้มีการ ไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflect) ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญเดียวกัน คือ การะประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมกับช่วยให้ครูได้พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน ตอนที่ 1 แนวคิดการ Coaching 1 ความหมายของการ Coaching                ICF ได้นิยาม ให้ความหมายของการ Coach ดังนี้ “การเป็นคู่คิดให้กับผู้ได้รับการโค้ช ในกระบวนการสนทนาที่กระตุ้นความคิดและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ที่ท า ให้ผู้ได้รับโค้ชมีแรงบันดาลใจในการน าศักยภาพในตนเองทั้งด้านส่วนตัวและด้านงานอาชีพออกมาใช้สูงสุด” Coaching เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นวิธีการพัฒนาพนักงานนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมดั่งในอดีตที่ นิยมกันมาก การ Coaching เพื่อพัฒนาผลงานนี้เองที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาพนักงานได้ อย่างตรงประเด็น และไม่มีต้นทุนที่สูงเหมือนกับการส่งพนักงานไปฝึกอบรม                   เนื่องจากคนที่จะเป็น Coach นั้นจะเป็น พนักงานในองค์กรเอง เช่น หัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญในเรื่องนั้นๆRead More →

การปฏิบัติราชการในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าการเขียนหนังสือเป็นหัวใจสำคัญของการ
ปฏิบัติราชการ เพราะงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับหนังสือ และปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับหนงัสือ
โดยเฉพาะการเขียนหนังสือ เช่น ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไร เขียนแล้วใช้ไม่ได้ต้องแก้ไข ซึ่งสร้างความ
หงุดหงิดให้กับผู้เขียน และอาจสร้างความไม่พอใจให้กับหัวหน้ากลุ่มงานงาน หัวหน้าหน่วยงาน เนื่องจากทำ
ให้งานล่าช้าRead More →