Agile ถ้าทำให้เข้าใจง่ายทีสุดก็คือ “ทีม+สามัคคี” ทุกคนเห็นภาพเดียวกันว่าจะทำอะไรและใครทำอะไร มีการสื่อสารและทำงานเป็นทีมด้วยความเข้าใจ ทำงานสำเร็จ บรรลุเป้าหมายRead More →