ทำความรู้จักกับแนวคิดการทำงานในยุคคิดนอกกรอบ เพื่อสามารถนำ agile มาปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Agile คืออะไร?

ความหมายตรงตัวของคำว่า Agile คือ คล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง ดังนั้น Agile ก็คือการทำงานแบบการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและลดความไม่จำเป็นของงาน เน้นให้ความสำคัญกับการทำงานและการสื่อสารกันภายในทีม กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอน รวมไปถึงการที่คนในองค์กรรู้จักเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว

แก่นแท้ของ Agile คือความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการหรือเพราะต้องแก้ปัญหากับสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น Agile จึงเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ไวต่อการตรวจสอบ

แนวคิดหลัก Agile

 • ทำงานเป็นทีม และมีการสื่อสารกันในทีมอย่างต่อเนื่อง เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่ากระบวนการ มีปัญหาอะไรให้พูดคุยกับทีมเลยทันที
 • ผิดพลาดได้ แต่ต้องแก้ไขให้ได้โดยเร็ว พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวอยู่เสมอ
 • ทำงาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานได้เร็วและบ่อย
 • ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพิ่มคุณค่าของงาน ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร ให้เน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

กรอบการทำงานภายใต้แนวคิด Agile มีหลายวิธี แต่ ‘Scrum’ เป็นวิธีการทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดการทำงานภายใต้แนวคิดแบบ Scrum คือ ‘ทีมช่วยกันรุมงาน’  ซึ่งในวิธีการทำงานจะมีเพียงแค่ 3 ตำแหน่งสำคัญ คือ

 • Product Owner ทำหน้าที่ในการประเมินคุณค่าของงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานให้ทีม
 • Scrum Master ทำหน้านี้จัดการให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จัดการกับอุปสรรคที่ทำให้ทีมไม่บรรลุเป้าหมาย
 • Team Member มีครบทุกตำแหน่ง แต่ละคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรง ทำให้งานเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว พัฒนางานตามแผนที่วางไว้ และในทีมหนึ่งทีมทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

Daily Scrum เป็นการสื่อสารของทีมประชุมประจำวันหรือบางทีอาจเรียกว่า Standup Meeting เพราะเป็นการล้อมวงยืนประชุมใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เน้นให้ทีมแจ้งความคืบหน้าในการพัฒนางานแก่กัน

 • เพื่อตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าของงาน
 • เพื่อเป็นการวางแผนทำงานในแต่ละวัน
 • เพื่อให้สมาชิกแจ้งให้ทีมทราบว่า 1.ทำอะไรไปในเมื่อวาน 2.วันนี้จะทำอะไรเพิ่มเติม 3.ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Agile

 • การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ความหลากหลายของคนในทีมทำให้เราทำงานสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย
 • มีความเชื่อมั่นว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย
 • มีการสื่อสารในทีมเพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกัน เข้าใจกระบวนการการทำงาน มีการร่วมมือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นทีม เปิดใจที่จะนำเสนอความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน สร้างกำลังใจในการทำงานภายในทีม
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กระตุ้นให้คนในทีมปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและทีม

Agile ถ้าทำให้เข้าใจง่ายทีสุดคือ “ทีม+สามัคคี” ทุกคนเห็นภาพเดียวกันว่าจะทำอะไรและใครทำอะไร ทีมมีการสื่อสาร ทำงานด้วยความเข้าใจ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ “องค์กรก็คือคน อยากปรับองค์กรให้ agile ต้องเริ่มจากคนทำ agile ให้เป็นก่อน”

Daily Scrum “Lib Talk” ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ CLM

อ้างอิง:

http://www.scrumitalia.org/daily-scrum-meeting-a-quick-guide/

ชวนอ่าน

Visits: 110

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.