การจัดทำตารางกำหนดวันผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ จะดำเนินการจัดทำตารางกำหนดวันผลิตและส่งข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อควบคุมการผลิตข้อสอบในแต่ละวันของรายวิชาที่มีการสอบในตารางสอบ โดยในขั้นตอนการจัดทำตารางกำหนดผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบแต่ละรายวิชาที่มีการสอบในตารางสอบที่ศูนย์บริการศึกษากำหนดไว้ ตารางสอบที่ได้มาไม่ได้เป็นไฟล์ ซึ่งทำให้ผู้จัดทำเสียเวลาในการพิมพ์ทุกรายวิชา วันเวลาที่สอบ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ผู้จัดทำได้นำข้อมูลมาจากบนเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งผู้จัดทำต้องประสานติดต่อขอข้อมูลตารางสอบในแต่ละภาคการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องหาแนวปฏิบัติในการจัดทำตารางกำหนดผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบ เพื่อให้ทันกับการผลิตข้อสอบและเสร็จทันตามกำหนดทุกรายวิชาที่มีการสอบในตารางแต่ละภาคการศึกษา ทำให้การทำงานในขั้นตอนการจัดทำตารางกำหนดวันผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและใช้เวลาน้อยลง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำตารางกำหนดวันผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบแต่ละภาคการศึกษา 2. เพื่อลดเวลาในการพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีในตารางสอบ 3. เพื่อให้ผู้ส่งข้อสอบ/อาจารย์ผู้สอน ส่งข้อสอบมาผลิตตรวจสอบรายวิชาของตนเองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วได้ด้วยตนเอง 4. เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายวิชาที่มีการเรียนรวมกัน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1. ผู้ส่งข้อสอบ/อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบวันที่ส่งรายวิชาของตนเองมาผลิตได้ 2. ลดเวลาในการพิมพ์รายละเอียดแต่ละรายวิชาต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา 3. ผู้ส่งข้สอบสามารถส่งข้อสอบทันตามวันเวลาที่กำหนดในตาราง ขอบเขตของผลงาน การจัดทำตารางกำหนดวันผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบบนเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คำนิยาม 1. ข้อมูลรายวิชาและรายละเอียดต่าง ๆ 2. วันที่กำหนดวันผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบ 3. ตารางการจัดทำตารางวันผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบ การวางแผนและทบทวนสภาพปัจจุบัน (Plan –Read More →

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากให้หัวหน้าประทับใจในผลงานและสนับสนุนท่าน หรือหากท่านอยากให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถและช่วยเหลือสนับสนุนท่านหรือท่านอยากประสบความสำเร็จในการทำงาน บทความนี้จะให้เคล็ดลับเหล่านี้แก่ท่าน เพื่อเสริมให้ท่านทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานประทับใจและช่วยเหลือท่าน โดยเคล็ดลับนี้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์การทำงานในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสอดคล้องกับหนังสือหรือคอร์สพัฒนาตนเองต่างๆ ที่ผู้เขียนศึกษามาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีค่ะ  ระหว่างอ่านเคล็ดลับแต่ละข้อ ลองหยิบปากกามาให้คะแนนตนเองดูนะคะ ว่าแต่ละข้อเต็ม 10 ท่านให้คะแนนตนเองเท่าไร (10 คือ ท่านพึงพอใจว่าทำได้ดีมาก จนไม่ต้องปรับแล้วค่ะ) เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจตนเองเพิ่มขึ้น และชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าจะไปพัฒนาด้านใดค่ะ  1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านอยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นคนอย่างไร และท่านเองอยากพัฒนาเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร เพื่อท่านจะเติบโตอย่างไร เช่น อยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นคนขยัน กระตือรือร้น มีความสามารถ และสามารถสร้างผลงานตามที่ได้รับมอบหมายหรืออาสาเอง เพื่อท่านจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง ท่านก็จะกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ มองหาแต่หนทางในการทำงานให้สำเร็จ ไม่เสียเวลากับการคิดลบว่าทำไม่ได้ เป็นต้นค่ะ 2. กระตือรือร้น การกระตือรือร้นในงานที่เป็นกิจวัตร กระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มองว่าทุกงานที่ทำมีคุณค่า มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง (คือ ได้พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น ได้เรียนรู้) และต่อองค์กร (งานที่ทำเป็นจิ๊กซอว์อันหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จค่ะ) พลังของความกระตือรือร้นนี้จะถ่ายทอดออกมาผ่านน้ำเสียง คำพูด ท่าทาง และการกระทำค่ะRead More →

ผู้บริหารที่ต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะ ต้องใช้ความคิดส่วนใหญ่ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารในองค์กร หรือการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรขาดทุนของบริษัท จึงต้องมีผู้ที่มาช่วย จัดการเรื่องรายละเอียดต่าง ๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จะสามารถเข้ามาช่วยจัดการระบบการทำงานของเหล่านักบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ เลขานุการ           โดยทั่วไปหน้าที่ของเลขานุการก็คือ การรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้น พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่งเข้าเสนอผู้บริหาร การสรุปและบันทึกการนัดหมาย รายงานการประชุม ทำหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ดูแลเก็บเอกสาร ตลอดจนช่วยเหลือนายจ้างตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ เลขานุการที่ดีและมีประสิทธิภาพควรจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ ต้องรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานในองค์กรเป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ ความคล่องตัว มีบุคลิกลักษณะดี อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการฟังและจดจำรายละเอียดเรื่องราวต่างๆ ได้แม่นยำ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี ในบางองค์กรที่มีการติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ หากมีทักษะและความสามารถในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ งานเลขานุการจะเป็นตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารมากที่สุด เลขานุการที่ทำงานได้ถูกใจผู้บริหารก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ไม่ยากนักRead More →

การสอบแต่ละเทอมหรือภาคการศึกษา ซึ่งในตารางสอบจะมีห้องสอบที่ซ้ำกันของแต่ละรายวิชาในวัน เวลาสอบ ทางงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จำเป็นต้องแยกสีปกแต่ละรายวิชานั้น ๆ เพื่อสะดวกรวดเร็วในการแจกจ่ายข้อสอบและเก็บข้อสอบของกรรมการคุมสอบ ขั้นตอนการแยกสีปกข้อสอบ ศูนย์บริการการศึกษาส่งตารางสอบที่มีจำนวนนักศึกษาและจำนวนสำรองข้อสอบ ซึ่งในแต่ละวันเวลาสอบจะมีการสอบหลายวิชา ดูวันและเวลาสอบและห้องสอบ เช่น วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลาสอบ 08.00 ห้องสอบ 01201 มีการสอบเวลาเดียวกันกี่วิชา แต่ละวิชาจะใช้ต่างกัน ดูวันและเวลาสอบและห้องสอบ เช่น วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลาสอบ 12.00 ห้องสอบ 01201 มีการสอบเวลาเดียวกันกี่วิชา แต่ละวิชาจะใช้ต่างกัน ดูวันและเวลาสอบและห้องสอบ เช่น วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลาสอบ 16.00 ห้องสอบ 01201 มีการสอบเวลาเดียวกันกี่วิชา แต่ละวิชาจะใช้ต่างกัน กระดาษที่ใช้ในการผลิตปกข้อสอบ กระดาษสีที่ใช้ในการผลิตจะเป็นกระดาษสี A4 หนา 80Read More →

เราคงคุ้นชินกันดีกับภาพเด็กนักเรียน ม.ปลาย ตั้งหน้าตั้งตาเรียนกวดวิชาและท่องตำราอย่างเคร่งเครียด โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่การสอบเข้าคณะที่ชื่นชอบในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดไม่เพียงพอสำหรับคนทุกคน          กระทั่งเมื่อ 4-5 ปีก่อน การเรียนการสอนระบบเปิดสำหรับมหาชนหรือ MOOCs (Massive Open Online Courses) นวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้น พร้อมกับความหวังว่าจะช่วยทลายกำแพงความรู้ ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวิชาความรู้ที่มีคุณภาพโดยไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เวลา สถานที่ หรือศักยภาพในการรองรับผู้เรียนของสถาบันการศึกษา           ความแพร่หลายของ MOOC ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกตะวันตก แต่วงการการศึกษาของหลายประเทศในเอเชียทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทย ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเกาะกระแสการเรียนรู้นี้ โดยการสร้าง MOOC ระดับชาติเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งคาดหวังว่าช่วยแก้ไขข้อจำกัดของการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  Thai MOOC หรือ Thai Massive Open Online Course เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมRead More →

Item bank เป็นคำที่เริ่มใช้ในประเทศอังกฤษ ช่วงกลางปี ค.ศ. 1960 หมายถึง การจำแนกข้อสอบออกเป็นกลุ่มๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับการจัดหนังสือในห้องสมุด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือกข้อสอบมาใช้ในการสร้างแบบสอบประเภทต่างๆ คำภาษาอังกฤษที่ใช้ในความหมายของคลังข้อสอบ : question bank, item pool, item collection, item reservoirs, test item libraries (Coppin, 1976; ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, 2543) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบ ลดภาระในการออกข้อสอบใหม่ และลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาในการสร้างข้อสอบใหม่ ความหมายของคลังข้อสอบ คลังข้อสอบ หมายถึง แหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยมีการจำแนกข้อสอบตามเนื้อหาวิชา พฤติกรรมการเรียนรู้ และคุณภาพข้อสอบในด้านความยากและอำนาจจำแนก เพื่อทำการจัดเก็บในลักษณะเอกสารหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นแหล่งจัดเก็บข้อสอบที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจำนวนมาก เพื่อสามารถนำเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (Mllan and Arter, 1984) 1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อสอบรายข้อที่วัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละจุดประสงค์ ในแต่ละรายวิชา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในด้านการวัดผลและการสอนซ่อมเสริมในแต่ละจุดประสงค์ที่ต้องการและจำเป็นได้อย่างรวดเร็วRead More →