แบบบ้าน ๆ แบบพื้น ๆ แค่เพียงรู้เท่าทันความคิด คำพูดและการกระทำ ของตนได้ดีขึ้น มีสติให้มากจนสามารถดึงปัญญาตนมาใช้ ทำให้เราสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น รู้ว่าอะไรควรพูด ควรทำ อะไรไม่ควรพูด ไม่ควรทำ ไปจนถึงการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง  โดยเฉพาะการรู้ถึงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของตนเอง  สามารถตั้งเป้าหมายในการเรียน การทำงานหรือการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกทิศถูกทาง ได้เป็นอย่างดี อย่างนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ หรือประสบความสำเร็จได้สูง และยังช่วยให้รู้จักและเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะคนอื่นก็ไม่ต่างจากเรา เราเป็นคน คนอื่นก็เป็นคน ไม่ว่ายากดีมีจน ฐานะทางสังคมอย่างไร ก็มีความต้องการพื้นฐานไม่ต่างกัน ยังต้องการให้คนรัก คนชม ไม่ชอบการตำหนิ ต้องการความปลอดภัย ต้องการเพื่อน ต้องการให้คนอื่นเข้าใจ และรักสุข เกลียดทุกข์เฉกเช่นเดียวกัน จนทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มองทุกคนอย่างกัลยาณมิตร และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การที่เรารู้จักตนเองดี ตระหนักรู้ในตนเองและเข้าใจผู้อื่นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นสำหรับบุคคลมาก หากเรารู้จักตนเองดี มีการตระหนักรู้ในตัวเอง หรือมีสติรู้เท่าทันในความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมของเราเป็นอย่างดี จะช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลกและชีวิตได้อย่างดี มีความเข้าใจในสรรพสิ่งที่ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน และดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ยากเลย Read More →