แน่นอนล่ะ ทุกคนเคยได้ยินคำว่า พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ วิทยากร หรือผู้สอน คนเหล่านี้คือผู้นำเสนอ ส่วนการนำเสนอ ก็คือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้นำเสนอต่อผู้ฟัง ไปจนถึงกลุ่มผู้ฟังจำนวนมาก ซึ่งการที่จะทำให้การนำเสนอเกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี  แล้วพวกเขาจะมีเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนออย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ

การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ

สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้นำเสนอเกิดความมั่นใจ คือการเตรียมความพร้อม ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ

  • การศึกษาวัตถุประสงค์ในการนำเสนอว่าทำเพื่อสิ่งใด เพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อขอความเห็นชอบ หรือเพื่อตัดสินใจ ทำให้ผู้นำเสนอทราบว่าควรเตรียมเนื้อหาที่มีรายละเอียด จุดสำคัญในลักษณะใดบ้าง ซึ่งจะช่วยทำให้การนำเสนอกระชับ ตรงประเด็น น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเสียเวลาและรำคาญ
  • การวิเคราะห์และเข้าใจผู้ฟัง การรู้จักและเข้าใจกลุ่มผู้ฟัง  รู้ว่ากลุ่มผู้ฟังคือใคร มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดในด้านใด หากวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังผิดสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดอาจไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้การนำเสนอนั้น ล้มเหลวได้
  • การวางแผนนำเสนอ คือ การเตรียมเนื้อหา กำหนดขอบเขตเนื้อหา ควรศึกษาหาข้อมูลในแหล่งต่างๆ รวมถึงกำหนดใจความสำคัญที่ต้องการให้ผู้ฟังรับรู้ได้ โดยเน้นสิ่งที่ต้องการขอให้ผู้ฟังพิจารณา หรือตัดสินใจ สิ่งใดไม่จำเป็นให้ตัดทิ้ง คัดเลือกเฉพาะสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามและเห็นชอบ และดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
  • การฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจ อาจจะทำบทพูดหรือโน้ตย่อ แล้วฝึกซ้อมใช้สื่อและอุปกรณ์การนำเสนอ หรือจะฝึกซ้อมโดยมีผู้ฟัง ฝึกซ้อมโดยการบันทึกวิดีโอ ทั้งนี้ การฝึกฝนให้เกิดความคล่อง และราบรื่นในการนำเสนอและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

สิ่งสำคัญนอกจากการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอแล้ว ก็ยังมีการใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ  รวมถึงทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอด้วย ถ้ามีโอกาสจะมาบอกกล่าวในตอนต่อไปค่ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: รายวิชาเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ / CMU – CMU017

Hits: 203

Comments

comments