เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก ” 5 มิถุนายน “

เพราะอยากมีส่วนร่วม ปกป้องโลก เพื่ออนาคตที่ดีของเรา “Only One Earth เพราะโลกนี้ มีเพียงใบเดียว”

ฉลากรักษ์โลก หรือที่เราเรียกกันว่า “ฉลากสิ่งแวดล้อม” บอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

ประเภทฉลากสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.facebook.com/deqpth
  • ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ฉลากที่ดำเนินการโดยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเคียงค่ามาตรฐานและมอบฉลากให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ใช้วิธีพิจารณาแบบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  • ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ฉลากประเภทนี้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ส่งออก เป็นผู้รับรองว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือแสดงค่าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง อาจจะแสดงในรูปของข้อความ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ เช่น การใช้พลังงานอย่างประหยัด การนำกลับมาใช้ใหม่
  • ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ฉลากประเภทนี้ประเมินแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ระบุข้อมูลส่วนผสม กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ฉลากประเภทที่ 1 และฉลากประเภทที่ 2 ประมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ส่วนฉลากประเภทที่ 3 ประเมินแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ใช้ในประเทศไทย

  • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงาน เครื่องมือตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพประหยัดไฟฟ้า คุณสมบัติที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกชนิดต้องมีความโดดเด่นด้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใส่ใจเรื่องปัญหาโลกร้อน ฉลากนี้แสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญลักษณ์ 5 ดาว หมายถึงประสิทธิภาพในการประหยัดไฟที่ดีที่สุด
  • สัญลักษณ์ FSC ได้รับการยอมรับในระดับสากล FSC หรือ Forest Stewardship Council คือองค์กรพิทักษ์ป่าซึ่งทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าหมุนเวียน ดังนั้นสินค้าใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์ FSC กำกับอยู่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่นำไปใช้ในการผลิตและแปรรูป
  • ฉลากเขียว / ตะกร้าเขียว รับรองให้สินค้าและบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ การติดฉลากเขียวบนสินค้ามีความหมายว่า สินค้านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การขนส่ง กำจัดของเสีย บรรจุภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน คือ ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมิน และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  • สัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry โดย กระทรวงอุตสาหกรรม สินค้าที่มีสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ฝา ไม้อัด ฉนวนกันความร้อน หรืออุปกรณ์ต่อเติมตกแต่งต่าง ๆ ถือว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตราสัญลักษณ์ G มาตรฐานโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รับรองว่ากระบวนการผลิต หรือการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ฉลากรีไซเคิล บางส่วนหรือทั้งหมดของอุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ได้

ครั้งหน้าถ้าจะซื้อสินค้า ลองมองหาสัญลักษณ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดูนะคะ เพราะนอกจากจะได้ใช้สินค้าตามความต้องการแล้ว ยังจะได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

“Only One Earth เพราะโลกนี้ มีเพียงใบเดียว”

อ้างอิง:

Visits: 959

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.