Intructor Tips: ไม่เก็บเป็นต้นฉบับ  Similarity ไม่ซ้ำกับผลงานตนเอง มารู้จักกับการตั้งค่าไม่เก็บเป็นต้นฉบับของฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin ตัวเลขความซ้ำที่ทำให้เราเกิดปัญหา

What อะไรคือการเก็บต้นฉบับ

Submit papers to หมายถึง ทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าตรวจกับโปรแกรม Turnitin หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นงานนั้นจะถูกเก็บเป็นต้นฉบับในฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจเทียบความซ้ำในฐานข้อมูลที่ถูกระบุ

 • ฐานข้อมูลผลงานของ Turnitin
 • ฐานข้อมูลผลงานของสถาบันการศึกษา
 • ฐานข้อมูลผลงานนักศึกษา
 • No Repository ไม่เก็บเป็นต้นฉบับ

ทำไมไม่จัดเก็บเป็นต้นฉบับ เหตุผลที่เลือก Submit papers to = No Repository

 • เจ้าของผลงานส่งตรวจเพื่อแก้ไขชิ้นงาน หรือชิ้นงานนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์แยกส่งตรวจเป็นบทหรือตอน
 • การส่งตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจตัวเลขความซ้ำก่อนส่งตีพิมพ์กับวารสาร หรือส่งกับสถาบันการศึกษา
 • สามารถแก้ไขชิ้นงานเพื่อให้ตัวเลขความซ้ำลดลงได้

การตั้งค่า No Repository for Quick Submit

 • หน้าจอ Customize Your Search ทำเครื่องหมายตรวจเทียบผลงานทั้ง 4 คลัง
 • Submit papers to: No Repository
 • คลิก submit

การตั้งค่า No Repository for Assignment

 • New Assignment พิมพ์ชื่อ Assignment
 • ใส่คะแนน (ถ้ามี)
 • คลิกเลือก  Allow only file types that Turnitin can check for similarity (อนุญาตเฉพาะไฟล์ที่ Turnitin รองรับการตรวจ)
 • Submit papers to: No Repository

จุดสังเกตก่อน submit ผลงานเข้าตรวจ หลังจากพิมพ์ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง และชื่อเรื่อง ข้อความล่างจากชื่อเรื่อง

“The file you are submitting will not be added to any repository = ไฟล์ที่ส่งตรวจจะไม่เก็บเป็นต้นฉบับ”

หากไม่ใช่ข้อความนี้ ไม่ควรส่งงานเข้าตรวจ แนะนำให้กลับไปตั้งค่าก่อนส่งงานเข้าตรวจ Submit papers to: no repository

การแก้ไขกรณีที่เลือกจัดเก็บไฟล์เป็นต้นฉบับ ในฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin 

1. Instructor ไม่สามารถลบไฟล์เองได้ หากต้องการลบไฟล์ออกจากระบบ

 • ให้แจ้งเลข Paper ID ของเอกสารที่ต้องการลบ กับ Turnitin Admin
 • การลบไฟล์ด้วยตัวเองลงถังขยะ ฐานข้อมูลของโปรแกรม Turnitin ยังเก็บไฟล์งานเป็นต้นฉบับคงเดิม
 • การลบไฟล์ลงถังขยะจะทำให้ยุ่งยากคือ Paper ID ก็จะถูกลบไปด้วย (กรณีที่ไม่ได้บันทึกไว้)

2. หยุดส่งชิ้นงานนั้น ๆ เข้าตรวจ เนื่องจากโปรแกรม Turnitin จะบันทึกชิ้นงานลงฐานข้อมูลทุกครั้งที่ส่งเข้าตรวจจะทำให้เพิ่มชั้นความซ้ำ ต้องค้นหา Paper ID เพิ่มขึ้น

3. แก้ไขการตั้งค่า Submit papers to: no repository บันทึกการตั้งค่าใหม่ให้เรียบร้อย และติดต่อ Turnitin Admin

เมื่อผลงานได้รับงานตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นงานจะบันทึกเป็นไฟล์เป็นต้นฉบับ ในฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin โดย:

 • สถาบันที่ตีพิมพ์ จะจัดเก็บลงฐานข้อมูลเป็นต้นฉบับของสถาบัน
 • วารสารที่ตีพิมพ์ จะจัดเก็บลงฐานข้อมูลเป็นต้นฉบับของวารสาร

พอจะรู้จักกับ No Repository กันบ้างหรือยังค่ะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสร้างห้องตรวจงานเดือนละ 1 class 4 Assignment การตั้งค่าทั้ง 4 Assignment ไม่มีการเก็บเป็นต้นฉบับใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะทุกเอกสาร ทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าตรวจถือว่ายังไม่สิ้นสุดกระบวนการ หากผู้ใช้ต้องการ Class ID และ Enrollment Key ดูรายละเอียดได้ที่ https://library.wu.ac.th/turnitin/ หรือต้องการคำแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Turnitin ดูรายละเอียดได้ที่ https://library.wu.ac.th/training/

Hits: 43

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.