Intructor Tips: ไม่เก็บเป็นต้นฉบับ  Similarity ไม่ซ้ำกับผลงานตนเอง มารู้จักกับการตั้งค่าไม่เก็บเป็นต้นฉบับของฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin ตัวเลขความซ้ำที่ทำให้เราเกิดปัญหา

What อะไรคือการเก็บต้นฉบับ

Submit papers to หมายถึง ทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าตรวจกับโปรแกรม Turnitin หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นงานนั้นจะถูกเก็บเป็นต้นฉบับในฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจเทียบความซ้ำในฐานข้อมูลที่ถูกระบุ

 • ฐานข้อมูลผลงานของ Turnitin
 • ฐานข้อมูลผลงานของสถาบันการศึกษา
 • ฐานข้อมูลผลงานนักศึกษา
 • No Repository ไม่เก็บเป็นต้นฉบับ

ทำไมไม่จัดเก็บเป็นต้นฉบับ เหตุผลที่เลือก Submit papers to = No Repository

 • เจ้าของผลงานส่งตรวจเพื่อแก้ไขชิ้นงาน หรือชิ้นงานนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์แยกส่งตรวจเป็นบทหรือตอน
 • การส่งตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจตัวเลขความซ้ำก่อนส่งตีพิมพ์กับวารสาร หรือส่งกับสถาบันการศึกษา
 • สามารถแก้ไขชิ้นงานเพื่อให้ตัวเลขความซ้ำลดลงได้

การตั้งค่า No Repository for Quick Submit

 • หน้าจอ Customize Your Search ทำเครื่องหมายตรวจเทียบผลงานทั้ง 4 คลัง
 • Submit papers to: No Repository
 • คลิก submit

การตั้งค่า No Repository for Assignment

 • New Assignment พิมพ์ชื่อ Assignment
 • ใส่คะแนน (ถ้ามี)
 • คลิกเลือก  Allow only file types that Turnitin can check for similarity (อนุญาตเฉพาะไฟล์ที่ Turnitin รองรับการตรวจ)
 • Submit papers to: No Repository

จุดสังเกตก่อน submit ผลงานเข้าตรวจ หลังจากพิมพ์ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง และชื่อเรื่อง ข้อความล่างจากชื่อเรื่อง

“The file you are submitting will not be added to any repository = ไฟล์ที่ส่งตรวจจะไม่เก็บเป็นต้นฉบับ”

หากไม่ใช่ข้อความนี้ ไม่ควรส่งงานเข้าตรวจ แนะนำให้กลับไปตั้งค่าก่อนส่งงานเข้าตรวจ Submit papers to: no repository

การแก้ไขกรณีที่เลือกจัดเก็บไฟล์เป็นต้นฉบับ ในฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin 

1. หยุดส่งชิ้นงานนั้น ๆ เข้าตรวจ เนื่องจากโปรแกรมจะบันทึกชิ้นงานลงฐานข้อมูลทุกครั้งที่ส่งเข้าตรวจจะทำให้เพิ่มชั้นความซ้ำ

2. Instructor ลบไฟล์จากห้องส่งงาน

 • คลิกลบไฟล์งาน > คลิก Delete > เลือก Request permanent deletion ลบออกจากคลังแบบถาวร > ระบบจะถามเพื่อยืนยันการลบกด Continue > ระบบจะแสดงรายละเอียดและถามเหตุผลที่ต้องการลบคลิกเลือกเหตุผลที่ต้องการลบ กด Continue > ระบบแสดงรายละเอียดหากถูกต้องพิมพ์ DELETE ในช่องว่าง กด Confirm > ไฟล์งานที่ลบจะมีเครื่องหมาย
 • แจ้งเลข Paper ID ของเอกสารที่ต้องการลบ กับ Turnitin Admin
 • Admin ลบไฟล์ออกจากฐานข้อมูลของโปรแกรม > ไม่มีไฟล์งานในห้องส่งงานของ Instructor

3. แก้ไขการตั้งค่า Submit papers to: no repository บันทึกการตั้งค่าใหม่ให้เรียบร้อย

เมื่อผลงานได้รับงานตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นงานจะบันทึกเป็นไฟล์เป็นต้นฉบับ ในฐานข้อมูลโปรแกรม Turnitin โดย:

 • สถาบันที่ตีพิมพ์ จะจัดเก็บลงฐานข้อมูลเป็นต้นฉบับของสถาบัน
 • วารสารที่ตีพิมพ์ จะจัดเก็บลงฐานข้อมูลเป็นต้นฉบับของวารสาร

พอจะรู้จักกับ No Repository กันบ้างหรือยังค่ะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสร้างห้องตรวจงานเดือนละ 1 class 4 Assignment การตั้งค่าทั้ง 4 Assignment ไม่มีการเก็บเป็นต้นฉบับใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะทุกเอกสาร ทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าตรวจถือว่ายังไม่สิ้นสุดกระบวนการ หากผู้ใช้ต้องการ Class ID และ Enrollment Key ดูรายละเอียดได้ที่ https://library.wu.ac.th/turnitin/ หรือต้องการคำแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Turnitin ดูรายละเอียดได้ที่ https://library.wu.ac.th/training/

Visits: 178

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.